Cần biết

Lịch khám bệnh Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Lịch làm việc, lịch khám chữa bệnh các ngày trong tuần. Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở 1, cơ sở 2 có làm việc Thứ Bảy, Chủ Nhật không.

Lịch khám bệnh của Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Bệnh viện Nội tiết Trung ương khám chữa bệnh các ngày Thứ Hai đến Thứ Sáu trong tuần.

Thời gian: 7h đến 17h30

Hiện BV Nội tiết có khám bệnh Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Cơ sở 1: Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.

Cơ sở 2: Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

image.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở 2

Quy trình khám bệnh tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

1. Bước 1: Tiếp đón ngui bệnh

1.1. Trách nhiệm cùa người bệnh

Lấy số thứ tự để làm thủ tục khám bệnh.

Xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), giấy tờ tùy thân có ảnh, hồ sơ chuyển viện hoặc giấy hẹn tái khám.

Nhận phiếu khám bệnh và số thứ tự tại buồng khám.

Đối vói những trưng hơp vưt tuyến, trái tuyến, người bệnh có nguyện vọng khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu thì người bệnh tạm ứng tin khám bệnh, chữa bệnh.

1.2. Trách nhiệm của bệnh viện

Bố trí các quầy để tiếp đón, kiểm tra thẻ BHYT và các giấy tờ liên quan.

Nhập thông tin của ngưi bệnh vào máy vi tính, xác định buồng khám phù hp, in phiếu khám bệnh và phát số thứ tự khám.

Giữ thẻ BHYT, hồ sơ chuyển viện và hẹn tái khám (và chuyển tập trung v bộ phận thanh toán ra viện).

Thu tiền tạm ứng đối vi những trường hợp người bệnh vượt tuyến, trái tuyến, ngưi bệnh có nguyện vọng khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu (theo quy định cụ thể của bệnh vin).

2. Bước 2: Khám lâm sàng và chẩn đoán

Tùy theo tình trạng bệnh, thầy thuốc có thể chỉ định xét nghiệm, chẩn

đoán hình ảnh, thăm dò chức năng hoặc chn đoán xác định và kê đơn điều trị mà không cn chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng.

2.1.Khám lâm sàng, chẩn đoán và chi định điều trị

2.1.1.Trách nhiệm cùa người bệnh

Ch khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

Vào khám khi được thông báo.

2.1.2.Trách nhiệm của bệnh viện

Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

Bố trí buồng khám lâm sàng, chuyên khoa,

Khám, ghi chép thông tin v tình trạng bệnh, chn đoán, chỉ định điu trị.

đơn thuốc, in đơn thuốc (in 3 liên cho người bệnh, kế toán và khoa dược), in và ký phiếu thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (mẫu 01/BV) và hướng dẫn người bệnh đến bộ phận thanh toán.

Nếu ngưòi bệnh phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú: Làm bệnh ánlưu, nhập viện và tạm ứng viện phí.

2.2. Khám lâm sàng, xét nghiệm, chấn đoán và chỉ định điều trị

2.2.1. Trách nhiệm cùa người bệnh

Chờ khám theo số thứ tự đã được ghitrên phiếu khám bệnh.

Vào khám khi được thông báo.

Nhận phiếu chỉ định xét nghiệm từ bác sĩ khám.

Đến nơi lây mu xét nghiệm, nộp phiếu chỉ định xét nghiệm và chờ đến lượt

Phối hp với kỹ thuật viên xét nghiệm để lấy mẫu xét nghiệm.

Quay về buồng khám bệnh, chờ đến lưọt.

Nhận ch định điều trị, đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chi trà bảo hiểm y tế.

2.2.2. Trách nhiệm của bệnh viện

a)Tại buồng khám bệnh

Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

Khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định xét nghiệm, in phiếu xét nghiệm.

Ch dn người bệnh đến địa đim làm xét nghiệm theo chỉ định.

b)Tại nơi lấy mẫu xét nghiệm

Bổ trí đủ điểm ly mẫu xét nghiệm phù hợp với lưu lượng người bệnh. Nơi ly mẫu được đặt tại khoa khám bệnh.

Nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.

Hướng dẫn ngưi bệnh chuẩn bị và lấy mẫu xét nghiệm.

Chuyển mẫu về khoa xét nghiệm.

c)Tại khoa xét nghiệm

Thựchiện xét nghiệm.

Chuyn trả kết quả xét nghiệm cận lâm sàng về bung khám nơi chỉ định.

2.3. Khám lâm sàng, thực hiện kỹ thuật chn đoán hình ảnh, chn đoán bệnh và chỉ định điều trị

2.3.1. Trách nhiệm của người bệnh

Ch khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

Vào khám khi được thông báo.

Nhận phiếu ch định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh từ bác sĩ khám.

Đến nơi làm kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, nộp phiếu chỉ định và chờ đến lượt.

Phối hp theo chì dẫn của kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh để thực hiện kỹ thuật

Ch nhận kết quả chẩn đoán hình ảnh, quay lại buồng khám và nộp kết quả chn đoán hình ảnh cho buồng khám, chbác sĩ khám chẩn đoán và chỉ định điều trị.

Nhận chỉ định điều trị hoặc đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chi trả bào hiểm y tế.

2.3.2. Trách nhiệm của bệnh viện

a) Tại buồng khám bệnh

Thông báo người bệnh vào khám theo sổ thứ tự.

Khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chđịnh kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và in phiếu chỉ định.

Chỉ dẫn người bệnh đến nơi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh.

Bác sĩ xem kết quả, chẩn đoán và chỉ định điều trị, kê đơn

b) Ti nơi thực hiện kỹ thuật chần đoán hình ảnh

Nơi thc hiện kỹ thuật tốt nhất là được đặt tại khoa khám bệnh nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh, gim khoảng cách di chuyển vàthuận tiện cho người bệnh

Trường hp chưa th b t được thì có sơ đ hướng dn cụ th cho người bệnh.

Kỹ thuật viên chẩn đoản hình ảnh nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.

Hướng dẫn ngưòi bệnh chun bị và phi hp thực hin kỹ thut.

Trả kết quả chẩn đoán hình ảnh, kèm phim, ảnh (nếu có) cho người bệnh.

* Khuyến khích các bệnh viện chuyển trả thẳng kết quả chẩn đoán hỉnh ảnh, phim, ảnh về buồng khám.

2.4. Khám lâm sàng, thực hiện kỹ thuật thâm dò chức năng, chẩn đoán bệnh và chỉ định điều trị

2,4.1. Trách nhiệm của người bệnh

Ch khám theo sô thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

Vào khám khi được thông báo.

Nhận phiếu chỉ định kỹ thuật thăm dò chức năng từ bác sĩ khám.

– Đến nơi làm k thut thăm dò chức năng, nộp phiếu chỉ định và chờ đến lưt.

– Phối hp theo chỉ dẫn của bác sĩ, kỹ thuật viên để thực hiện kỹ thuật.

– Chờ nhận kết quả thăm dò chức năng và quay tại buồng khám.

– Nộp kết quả chuẩn đoán hình ảnh cho buồng khám, chờ bác sĩ khám chẩn đoán và ch định

– Nhận chỉ định điều trị hoặc đơn thuốc về nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chi trả bảo hiểm y tế

2.4.2. Trách nhiệm của bệnh viện

a) Tại buồng khám bệnh

Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

Khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định kỹ thuật thăm dò chức năng và in phiếu chỉ định.

Chì dẫn ngưi bệnh đến nơi thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng.

Bác sĩ xem kết quả thăm dò chức năng, chẩn đoán, ch định điều trị, kê đơn.

b) Tại nơi thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng

Nơi thực hiện kỹ thuật tốt nhất là được đặt tại khoa khám bệnh nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh, giảm khoảng cách di chuyển và thuận tiện cho ngưi bệnh. Trường hp chưa thể bố trí đưc thì có sơ đồ hướng dẫn cụ thể cho ngườibệnh.

Bác sĩ, kỹ thuật viên thăm dò chức năng nhận phiếu chi định từ người bệnh.

Hướng dẫn người bệnh chuẩn b và phối hợp thực hiện kỹ thuật.

Trả kết qu thăm dò chức năng, kèm phim, ảnh (nếu cố) cho người bệnh.

2.5Các trưng hợp thực hiện khám lâm sàng và có chỉ định làm 1 ,2 hoặc 3 kỹ thuật cận lâm sàng phi hp (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng), thực hiện kỹ thuật hoặc chuyền khám chuyên khoa

Người bệnh và bệnh viện phải thực hiện theo trình tự các bước như trên, đng thi, bác sĩ khoa khám bệnh hoặc nhân viên tại buồng khám phải hướng dn cụ th trình tự làm các kỹ thuật cận lâm sàng phù hợp. Sau khi có đù kếtquảcận lâm sàng thì người bệnh quay lại buồng khám, nộpkếtquảchobác sĩ khámvà bác sĩ xem xét kết quả, chn đoán và chỉ định, kê đơn điều tr. Trưng hp thực hiện dịch vụ kỹ thut hoặc cần khám chuyên khoa khác, người bệnh được làm dịch vụ kỹ thuật hoặc khám chuyên khoa theo yêu cầu chuyên môn.

Người bệnh nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chi trả bào hiểm y tế.

3. Bước 3: Thanh toán viện phí

3.1.Trách nhiệm của người bệnh

*Người bệnh có bảo hiểm y tế

Nộp phiếu thanh toán (mẫu 01/BV).

xếp hàng ch đến lượt thanh toán.

Nộp tiền cùng chi trả và nhận lại thẻ BHYT.

*Người bệnh không có bảo hiểm y tế nộp viện phí theo quy định.

3.2.Trách nhiệm của bệnh viện

Kiểm tra nội dung thống kê trong mẫu 01/BV, ký xác nhận.

Thu tiền thanh toán.

4. Bước 4: Phát và lĩnh thuốc

4.1.Trách nhiệm cùa ngưi bệnh

– Nộp đơn thuốc tại quầy phát thuốc

Kiểm tra, so sánh thuốc trong đơn và thuốc đã nhận.

Nhận đơn thuốc, thuốc và ký nhận.

4.2.Trách nhiệm của bệnh viện

Kiềm tra đơn thuốc, phát thuốc.

Tư vấn người bệnh vềđơn thuốc và thuốc đã cấp.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button