Sức khỏe

Giá khám bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai có đắt không?

Bảng giá khám bệnh, các dịch vụ, giá khám tổng quát, khám bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Bạch Mai.

Xếp hàng khám bệnh tại BV Bạch Mai.

Xếp hàng khám bệnh tại BV Bạch Mai.

Giá khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai

Chi phí cho lần khám đầu tiên tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai là 100.000 lượt. Sau đó, tùy theo chỉ định xét nghiệm, chụp phim hay khám chuyên khoa, bạn sẽ phải trả thêm các chi phí theo bảng giá dịch vụ mà bệnh viện quy định.

SỐ THỨ TỰ

STT

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

GIÁ BỘ DUYỆT THÊM CHO BVBM

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

II

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

III

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

GIÁ XIN BYT BỔ XUNG đã có quyết định của BYT

Giá BYT duyệt bổ xung QĐ 2460- QĐ số 1571ngày 05/05/2014

DỊCH VỤ MỚI THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN, CHƯA ĐƯỢC BYT BAN HÀNH GIÁ

Quyết định 1321 ngày 5/9/2014 (Một số giá dịch vụ của PHCN)

Quyết định 1320 ngày 5/9/2014 (Một số giá dịch vụ của thẩm mỹ RHM)

Quyết định 1437 ngày 19/9/2014 (Một số giá dịch vụ YHHN)

Quyết định 1438 ngày 19/9/2014 (Một số giá dịch vụ Viện SKTT)

Quyết định 1436 ngày 19/9/2014 (Một số giá dịch vụ Vi sinh)

Gía 1 số dịch vụ TT Hô hấp

Giá một số dịch vụ của khoa tiêu hóa (16/QĐ-BVBM ngày 09/01/2015)

Quyết định : 683/QĐ-BVBM ngày 20/05/2015

Quyết định : 1162/QĐ-BVBM ngày 06/08/2015

QĐ 944/QĐ-BVBM ngày 9/6/2015

Quyết định : 1161/QĐ-BVBM ngày 06/08/2015

TÊN DỊCH VỤ GIÁ 2460 (TỪ16/7/12) GIÁ 910 (TỪ 1/4/13) GIÁ XHH TT04 TT03 2 3 4 5 PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE 1 A1 KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA -Phòng khám có trang bị điều hòa 20,000 -Phòng khám không trang bị điều hòa 18,000 A2 Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca) 200,000 A3 Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) 100,000 2 PHẦN B: KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH: B1 Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU) và chống độc, chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có 335,000 B2 Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, chống độc (Chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) – Ngày giường (phòng có trang bị điều hòa) 150,000 – Ngày giường (phòng không trang bị điều hòa) 145,000 B3 Ngày giường bệnh Nội khoa: B3.1 Loại 1: Các khoa : Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh,Tâm thần, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; – Ngày giường (phòng có trang bị điều hòa) 80,000 – Ngày giường (phòng không trang bị điều hòa) 75,000 B3.2 Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ. – Ngày giường (phòng có trang bị điều hòa) 70,000 – Ngày giường (phòng không trang bị điều hòa) 65,000 B3.3 Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng – Ngày giường (phòng có trang bị điều hòa) 50,000 – Ngày giường (phòng không trang bị điều hòa) 45,000 B4 Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng: B4.1 Loại 1 : Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể – Ngày giường (phòng có trang bị điều hòa) 145,000 – Ngày giường (phòng không trang bị điều hòa) 140,000 B4.2 Loại 2 : Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể; – Ngày giường (phòng có trang bị điều hòa) 120,000 – Ngày giường (phòng không trang bị điều hòa) 115,000 B4.3 Loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể – Ngày giường (phòng có trang bị điều hòa) 95,000 – Ngày giường (phòng không trang bị điều hòa) 90,000 B4.4 Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể – Ngày giường (phòng có trang bị điều hòa) 75,000 – Ngày giường (phòng không trang bị điều hòa) 70,000 PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM: C1 CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH C1.1 C4.1 SIÊU ÂM: 3 Siêu âm 35,000 30,000 50,000 4 2 Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) 360,000 5 4 Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản 650,000 6 Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR 1,800,000 1 Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu 150,000 3 Siêu âm + đo trục nhãn cầu 30,000 5 Siêu âm tim gắng sức 500,000 6 Siêu âm Doppler màu tim + cản âm 170,000 7 Siêu âm nội soi 500,000 C1.2 C4.2 CHIẾU, CHỤP X-QUANG C1.2.2 C4.2.1 CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU 6 Chụp đáy mắt 20,000 7 Chụp Angiography mắt 150,000 8 Chụp khớp cắn 15,000 C4.2.2 CHỤP X-QUANG RĂNG HÀM MẶT 2 Chụp sọ mặt chỉnh nha kỹ thuật số 80,000 C1.2.5 C4.2.4 CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT 2 Chụp mật tuỵ ngược dòng (ERCP) 600,000 C1.2.6 C4.2.5 MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC 41 Chụp CT Scanner đến 32 dãy 500,000 730,000 42 Chụp CT Scanner đến 32 dãy 870,000 1,100,000 43 Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi…) số hóa xóa nền (DSA) 5,100,000 6,500,000 44 Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA 5,100,000 6,500,000 45 Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA 6,000,000 8,500,000 46 Chụp và can thiệp mạch chủ bụng và mạch chi dưới DSA 8,250,000 8,050,000 10,750,000 47 Các can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA (nút u gan, mạch phế quản, mạch mạc treo, u xơ tử cung, giãn tĩnh mạch sinh dục,…) 8,300,000 8,180,000 48 Chụp, nút dị dạng và các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA (Phình động mạch não, dị dạng thông động tĩnh mạch (AVM), thông động mạch cảnh xoang hang (FCC), thông động tĩnh mạch màng cứng (FD), mạch tủy, hẹp mạch, lấy huyết khối…) 8,750,000 8,640,000 49 Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương…) 2,300,000 2,190,000 50 Dẫn lưu, nong đặt Stent trực tiếp qua da bệnh lý các tạng (Dẫn lưu và đặt Stent đường mật, Mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng, sonde JJ thận…) dưới DSA 2,800,000 51 Chụp X-quang số hóa 1 phim 58,000 52,000 65,000 52 Chụp X-quang số hóa 2 phim 83,000 82,000 130,000 53 Chụp X-quang số hóa 3 phim 108,000 195,000 54 Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa 305,000 290,000 55 Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa 465,000 450,000 56 Chụp niệu quản – bể thận ngược dòng (UPR) số hóa 420,000 412,000 57 Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa 155,000 148,000 58 Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa 155,000 148,000 59 Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa 195,000 185,000 60 Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa 415,000 410,000 Chụp PET/CT ( chưa bao gồm thuốc cản quang) 19,000,000 24,500,000 61 Chụp PET/CT 19,000,000 25,000,000 62 Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị 19,500,000 25,500,000 63 Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy 2,100,000 2,100,000 Chụp mạch vành (máy 64) 2,700,000 chụp mạch não và các mạch khác (máy 64) 2,200,000 64 Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên 3,400,000 3,330,000 Chụp mạch vành (máy 256) 5,800,000 Chụp mạch não (máy 256) 4,800,000 chụp mạch tạng (máy 256) 3,400,000 Chụp mạch khác (máy 256) 5,300,000 1 Chụp cộng hưởng từ (MRI) 1,700,000 1,800,000 2 Chụp cộng hưởng từ (MRI) có chất cản quang (kể cả thuốc cản quang) 2,200,000 2,500,000 3 Chụp động mạch chủ bụng/ ngực/ đùi (không DSA) 700,000 4 Chụp mạch máu thông thường (không DSA) 450,000 10 Chụp mật qua Kehr 150,000 11 Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang 100,000 13 Lỗ dò cản quang 300,000 15 Mammography (1 bên) 80,000 150,000 16 Chụp tuyến nước bọt 40,000 MỘT SỐ KỸ THUẬT KHÁC 1 Telemedicines 1,200,000 2 Thở máy (thu theo lượng ôxy tiêu thụ và giá mua ôxy thực tế) 3 Kỹ thuật điều trị ung thư bằng máy gia tốc tuyến (tính cho một ngày điều trị) 250,000 5 Phẫu thuật sử dụng dao Gamma (Gamma knife) (trọn gói) 28,000,000 40,000,000 C2 C1 CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI 65 Thông đái 62,000 60,000 66 Thụt tháo phân 40,000 67 Chọc hút hạch hoặc u 58,000 55,000 68 Chọc hút tế bào tuyến giáp 74,000 58,000 69 Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi 95,000 85,000 70 Chọc rửa màng phổi 130,000 120,000 71 Chọc hút khí màng phổi 85,000 80,000 72 Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi 54,000 73 Rửa bàng quang 115,000 102,000 74 Nong niệu đạo và đặt thông đái 145,000 138,000 75 Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thương tổn) 125,000 120,000 76 Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần) 460,000 77 Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc) 300,000 78 Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) 740,000 79 Lọc màng bụng chu kỳ (01 ngày) 390,000 80 Sinh thiết da 80,000 76,000 81 Sinh thiết hạch, u 125,000 82 Thủ thuật sinh thiết tủy xương 110,000 83 Sinh thiết màng phổi 330,000 325,000 85 Nội soi ổ bụng (không bao gồm thuốc gây mê) 570,000 86 Nội soi ổ bụng có sinh thiết (không bao gồm thuốc gây mê) 670,000 87 Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết 145,000 138,000 250,000 88 Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm có sinh thiết. 220,000 213,000 250,000 89 Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết 180,000 350,000 90 Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết 260,000 350,000 91 Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết 120,000 110,000 92 Nội soi trực tràng có sinh thiết 190,000 187,000 93 Nội soi bàng quang không sinh thiết 330,000 306,000 94 Nội soi bàng quang có sinh thiết 410,000 355,000 95 Nội soi bàng quang và gắpđị vật hoặc lấy máu cục 680,000 616,000 96 Nội soi phế quản ống mềm gây tê 570,000 518,000 987,000 97 Điều trị tia xạ Cobalt /Rx (một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị) 15,000 98 Dẫn lưu màng phổi tối thiểu 500,000 99 Mở khí quản 565,000 505,000 100 Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm 465,000 101 Nội soi bàng quang – Nội soi niệu quản (Chưa tính thuốc gây mê, sonde JJ) 730,000 102 Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) 785,000 103 Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng 1,030,000 104 Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng 840,000 105 Thở máy (01 ngày điều trị) 420,000 106 Đặt nội khí quản 415,000 385,000 107 Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration online: HDF ON – LINE) 1,250,000 108 Cấp cứu ngừng tuần hoàn 290,000 272,000 109 Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) 1,600,000 110 Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm 950,000 111 Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm 85,000 80,000 112 Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm 100,000 113 Thủ thuật sinh thiết tủy xương 1,200,000 114 Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ 68,000 115 Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ 470,000 116 Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết 900,000 850,000 117 Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật 2,200,000 118 Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp 570,000 465,000 119 Lấy sỏi niệu quản qua nội soi 720,000 695,000 120 Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) 220,000 121 Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm 80,000 122 Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính 820,000 123 Thận nhân tạo cấp cứu (Quả lọc dây máu dùng 1 lần) 1,300,000 1 Chọc dò tuỷ sống 35,000 4 Chọc dò màng tim 80,000 5 Rửa dạ dày 30,000 6 Đốt mụn cóc 30,000 7 Cắt sùi mào gà 60,000 8 Chấm Nitơ, AT 10,000 9 Đốt Hydradenome 50,000 10 Tẩy tàn nhang, nốt ruồi 65,000 11 Đốt sẹo lồi, xấu, vết chai, mụn, thịt dư 130,000 12 Bạch biến 65,000 13 Đốt mắt cá chân nhỏ 70,000 14 Cắt đường rò mông 95,000 15 Lột nhẹ da mặt 300,000 16 Móng quặp 80,000 17 Sinh thiết phổi bằng kim nhỏ 50,000 20 Sinh thiết vú 100,000 21 Sinh thiết cơ tim 1,200,000 22 Soi khớp có sinh thiết 320,000 23 Soi màng phổi 180,000 24 Soi thực quản/ dạ dày gắp giun 250,000 25 Soi dạ dày + tiêm hoặc kẹp cầm máu 250,000 26 Soi ruột non +/- sinh thiết 320,000 27 Soi ruột non + tiêm (hoặc kẹp cầm máu)/ cắt polyp 400,000 28 Soi đại tràng + tiêm/ kẹp cầm máu 320,000 29 Soi trực tràng + tiêm/ thắt trĩ 150,000 30 Soi bàng quang + chụp thận ngược dòng 450,000 31 Nong thực quản qua nội soi (tuỳ theo loại dụng cụ nong) 2,000,000 32 Đặt stent thực quản qua nội soi 800,000 33 Nội soi tai 70,000 34 Nội soi mũi xoang 70,000 35 Nội soi buồng tử cung để sinh thiết 170,000 36 Nội soi ống mật chủ 80,000 38 Nội soi khí phế quản bằng ống mềm có gây mê 560,000 39 Nội soi lồng ngực 560,000 40 Nội soi tiết niệu có gây mê 560,000 41 Nội soi đường mật, tuỵ ngược dòng lấy sỏi, giun hay dị vật 1,500,000 42 Đo áp lực đồ bàng quang 100,000 43 Đo áp lực đồ cắt dọc niệu đạo 80,000 44 Điện cơ tầng sinh môn 80,000 45 Niệu dòng đồ 30,000 46 Mổ tràn dịch màng tinh hoàn 100,000 47 Cắt bỏ tinh hoàn 100,000 48 Mở rộng miệng lỗ sáo 45,000 51 Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể) 240,000 52 Đặt sonde JJ niệu quản 1,500,000 53 Tạo hình thân đốt sống qua da bằng đổ cement 800,000 54 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín 500,000 55 Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hoá 650,000 56 Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng 2,000,000 57 Đặt catheter đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) 80,000 58 Đặt catheter động mạch quay 450,000 59 Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục 600,000 61 Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim 300,000 62 Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực 800,000 63 Điều trị hạ kali/ canxi máu 180,000 64 Điều trị thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu 650,000 65 Sử dụng antidote trong điều trị ngộ độc cấp 200,000 67 Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp 650,000 68 Điều trị rắn độc cắn bằng huyết thanh kháng nọc rắn 750,000 69 Giải độc nhiễm độc cấp ma tuý 550,000 70 Tắm tẩy độc cho bệnh nhân nhiễm độc hoá chất ngoài da 180,000 71 Lọc máu liên tục (01 lần) 1,800,000 72 Lọc tách huyết tương (01 lần) 1,200,000 73 Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của CT Scanner 800,000 74 Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm 95,000 Y HỌC DÂN TỘC- PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 124 Chôn chỉ (cấy chỉ) 110,000 65,000 125 Châm (các phương pháp châm) 45,000 40,000 126 Điện châm 50,000 44,000 127 Thuỷ châm (không kể tiền thuốc) 25,000 20,000 128 Xoa bóp bấm huyệt 26,000 20,000 129 Hồng ngoại 20,000 130 Điện phân 22,000 20,000 131 Sóng ngắn 25,000 19,000 132 Laser châm 60,000 48,000 133 Tử ngoại 25,000 18,000 134 Điện xung 25,000 20,000 135 Tập vận động toàn thân (30 phút) 20,000 15,000 136 Tập vận động đoạn chi (30 phút) 20,000 15,000 137 Siêu âm điều trị 40,000 25,000 138 Điện từ trường 25,000 17,000 139 Bó Farafin 49,000 140 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) 18,000 141 Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp 25,000 20,000 1 Giao thoa 10,000 2 Bàn kéo 20,000 3 Bồn xoáy 10,000 4 Tập do liệt thần kinh trung ương 10,000 5 Tập do cứng khớp 12,000 6 Tập do liệt ngoại biên 10,000 7 Hoạt động trị liệu hoặc ngôn ngữ trị liệu 15,000 8 Chẩn đoán điện 10,000 9 Kéo dãn cột sống thắt lưng bằng máy kéo ELTRAC 20,000 10 Kéo dãn cột sống cổ bằng máy kéo ELTRAC 10,000 11 Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi 5,000 12 Tập với xe đạp tập 5,000 13 Tập với hệ thống ròng rọc 5,000 14 Thuỷ trị liệu (cả thuốc) 40,000 15 Vật lý trị liệu hô hấp 10,000 16 Vật lý trị liệu chỉnh hình 10,000 17 Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ 10,000 18 Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động 10,000 19 Tập dưỡng sinh 7,000 20 Điện vi dòng giảm đau 10,000 21 Xoa bóp bằng máy 10,000 22 Xoa bóp cục bộ bằng tay (60 phút) 30,000 23 Xoa bóp toàn thân (60 phút) 50,000 24 Xông hơi 10,000 25 Giác hơi 10,000 26 Bó êm cẳng tay 5,000 27 Bó êm cẳng chân 5,000 28 Bó êm đùi 10,000 29 Chẩn đoán điện thần kinh cơ 15,000 30 Xoa bóp áp lực hơi 10,000 31 Điện từ trường cao áp 10,000 32 Laser chiếu ngoài 10,000 33 Laser nội mạch 25,000 34 Laser thẩm mỹ 25,000 35 Sóng xung kích điều trị 30,000 36 Nẹp chỉnh hình dưới gối có khớp 360,000 37 Nẹp chỉnh hình trên gối 700,000 38 Nẹp cổ tay- bàn tay 200,000 39 Áo chỉnh hình cột sống thắt lưng 720,000 40 Giày chỉnh hình 360,000 41 Nẹp chỉnh hình ụ ngồi-đùi-bàn chân 800,000 42 Nẹp đỡ cột sống cổ 360,000 C3 C.2 CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA C3.1 C.2.1 NGOẠI KHOA 142 Cắt chỉ 40,000 143 Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm 55,000 144 Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm 75,000 70,000 145 Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm 100,000 146 Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng 110,000 147 Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng 155,000 148 Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng 180,000 149 Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu 45,000 150 Tháo bột khác 38,000 151 Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm 150,000 152 Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > l0 cm 190,000 180,000 153 Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm 200,000 154 Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > l0 cm 220,000 155 Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da 170,000 160,000 156 Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu 100,000 95,000 157 Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte 60,000 158 Cắt phymosis 180,000 159 Thắt các búi trĩ hậu môn 220,000 160 Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột tự cán) 55,000 161 Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột liền) 230,000 162 Nắn trật khớp vai (bột tự cán) 70,000 163 Nắn trật khớp vai (bột liền) 215,000 164 Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột tự cán) 65,000 165 Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột liền) 165,000 166 Nắn trật khớp háng (bột tự cán) 180,000 167 Nắn trật khớp háng (bột liền) 536,000 168 Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột tự cán) 180,000 169 Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột liền) 455,000 170 Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán) 70,000 171 Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) 165,000 172 Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán) 70,000 173 Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) 165,000 174 Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán) 55,000 175 Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) 165,000 176 Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột tự cán) 55,000 177 Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột liền) 140,000 178 Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán) 140,000 179 Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) 510,000 180 Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán) 310,000 182 Đặt và thăm dò huyết động 4,250,000 1 Cố định gãy xương sườn 35,000 2 Nắn, bó gẫy xương đòn 50,000 3 Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ 50,000 4 Nắn, bó gẫy xương gót 50,000 5 Dẫn lưu áp xe tuyến giáp 150,000 6 Phẫu thuật cắt bỏ u phần mềm 120,000 7 Phẫu thuật nang bao hoạt dịch 120,000 8 Phẫu thuật thừa ngón 170,000 9 Phẫu thuật dính ngón 270,000 10 Phẫu thuật điều trị ngón tay cò súng 120,000 11 Đặt Iradium (lần) 450,000 12 Tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung (thủy điện lực) 2,000,000 13 Tán sỏi qua nội soi (sỏi thận/ sỏi niệu quản/ sỏi bàng quang) 900,000 14 Phẫu thuật tim loại Blalock 4,500,000 15 Phẫu thuật cắt ống động mạch 4,500,000 16 Phẫu thuật tạo hình eo động mạch 4,500,000 17 Phẫu thuật nong van động mạch chủ 4,500,000 18 Phẫu thuật cắt màng tim rộng 5,000,000 19 Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo 6,000,000 20 Phẫu thuật tim các loại (tim bẩm sinh/ sửa van tim/ thay van tim…) 7,000,000 21 Phẫu thuật thay động mạch chủ 7,000,000 22 Phẫu thuật ghép van tim đồng loại (homograft) 7,000,000 23 Phẫu thuật u tim/ vết thương tim … 7,000,000 24 Phẫu thuật bắc cầu mạch vành 7,000,000 25 Phẫu thuật các mạch máu lớn (động mạch chủ ngực/ bụng/ cảnh) 6,000,000 26 Phẫu thuật tim, mạch khác có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể 6,000,000 27 Thông tim ống lớn 1,000,000 28 Nong van hai lá/Nong van động mạch phổi/Nong van động mạch chủ 1,500,000 29 Bịt thông liên nhĩ/ thông liên thất/bít ống động mạch bằng dụng cụ 1,500,000 30 Điều trị rối loạn nhịp bằng sóng cao tần 1,800,000 4,300,000 31 Cấy/ đặt máy tạo nhịp/ cấy máy tạo nhịp phá rung 1,000,000 2,400,000 32 Các kỹ thuật nút mạch, thuyên tắc mạch 1,800,000 33 Nút túi phình mạch não 1,800,000 34 Nút dị dạng mạch não 1,800,000 35 Nút thông động tĩnh mạch cảnh xoang hang 1,800,000 37 Thăm dò điện sinh lý trong buồng tim 1,500,000 2,900,000 38 Phẫu thuật nội soi u tuyến yên 3,000,000 39 Phẫu thuật dẫn lưu não thất – màng bụng 2,000,000 40 Phẫu thuật thần kinh có dẫn đường 2,600,000 41 Phẫu thuật vi phẫu u não nền sọ 3,500,000 42 Phẫu thuật vi phẫu u não thất 3,500,000 43 Phẫu thuật vi phẫu u não đường giữa 4,500,000 44 Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não 4,000,000 45 Phẫu thuật nội soi não/ tuỷ sống 3,000,000 46 Quang động học ( PTD) trong điều trị u não ác tính 5,000,000 47 Mở thông dạ dày qua nội soi 2,500,000 48 Lấy dị vật ống tiêu hoá qua nội soi 1,500,000 49 Cắt niêm mạc ống tiêu hoá qua nội soi điều trị ung thư sớm 3,200,000 50 Cắt cơ Oddi hoặc dẫn lưu mật qua nội soi tá tràng 2,000,000 51 Nong đường mật qua nội soi tá tràng 2,000,000 52 Lấy sỏi/ giun đường mật qua nội soi tá tràng 3,000,000 53 Phẫu thuật trĩ tắc mạch 35,000 54 Cắt polyp ống tiêu hoá (thực quản/ dạ dầy/ đại tràng/ trực tràng) 800,000 55 Đặt stent đường mật/tuỵ 1,200,000 56 Đốt sóng cao tần điều trị ung thư gan (1 lần; tính cho 02 lần đầu tiên) 1,000,000 57 Đốt sóng cao tần điều trị ung thư gan (1 lần; tính cho những lần tiếp theo) 560,000 58 Thắt vỡ giãn tĩnh mạch thực quản 125,000 59 Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản 3,500,000 60 Phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản, dạ dày 3,500,000 61 Phẫu thuật cắt thực quản qua nội soi ngực và bụng 3,500,000 62 Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày 2,500,000 63 Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột 3,000,000 64 Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh X trong điều trị loét dạ dầy 2,000,000 65 Phẫu thuật nội soi ung thư đại/ trực tràng 2,000,000 66 Phẫu thuật điều trị trĩ kỹ thuật cao (phương pháp Longo) 1,500,000 67 Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ 2,000,000 68 Phẫu thuật nội soi cắt u trong ổ bụng 2,500,000 69 Phẫu thuật nội soi cắt lách có sử dụng máy cắt 2,500,000 70 Phẫu thuật nội soi cắt lách 3,000,000 71 Phẫu thuật nội soi cắt khối tá tuỵ có sử dụng máy cắt nối 3,000,000 72 Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dị vật đường mật 2,000,000 73 Phẫu thuật nội soi cắt túi mật 2,000,000 74 Phẫu thuật cắt cơ Oddi và nong đường mật qua ERCP 2,000,000 75 Tán sỏi trong mổ nội soi đường mật và tán sỏi qua đường hầm Kehr 2,500,000 76 Phẫu thuật nội soi cắt túi mật – mở ống mật chủ lấy sỏi và nối mật-ruột 2,500,000 77 Phẫu thuật cắt gan mở có sử dụng thiết bị kỹ thuật cao 3,500,000 78 Phẫu thuật nội soi cắt gan 2,500,000 79 Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý gan mật khác 2,000,000 80 Phẫu thuật dị tật teo hậu môn trực tràng 1 thì 2,000,000 81 Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì 2,000,000 82 Phẫu thuật nội soi cắt thận/ u sau phúc mạc 3,000,000 83 Phẫu thuật nội soi u thượng thận/ nang thận 2,000,000 84 Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang, tạo hình bàng quang 2,000,000 85 Phẫu thuật cắt túi sa niệu quản bằng nội soi 2,000,000 86 Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi 2,000,000 87 Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser 1,500,000 88 Nội soi cắt đốt u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo (TORP) 1,500,000 89 Đặt prothese cố định sàn chậu vào mỏm nhô xương cụt 3,000,000 90 Đo các chỉ số niệu động học 2,000,000 91 Ghép thận, niệu quản tự thân có sử dụng vi phẫu 4,000,000 92 Phẫu thuật thay đốt sống 3,000,000 93 Phẫu thuật nẹp vít cột sống cổ 3,000,000 94 Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng 3,000,000 95 Phẫu thuật chữa vẹo cột sống (cả đợt điều trị) 15,000,000 96 Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối 3,000,000 97 Phẫu thuật thay khớp gối bán phần 2,500,000 98 Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng 3,000,000 99 Phẫu thuật thay khớp háng bán phần 2,500,000 100 Phẫu thuật tạo hình khớp háng 2,000,000 101 Phẫu thuật thay đoạn xương ghép bảo quản bằng kĩ thuật cao 2,500,000 102 Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng 3,000,000 103 Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít 2,500,000 104 Phẫu thuật nội soi khớp gối/ khớp háng/ khớp vai/ cổ chân 2,000,000 105 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng 2,200,000 106 Phẫu thuật nội soi tái tạo gân 2,200,000 107 Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống mạch 2,200,000 108 Phẫu thuật ghép chi 3,000,000 109 Phẫu thuật chuyển gân điều trị cò ngón tay do liệt vận động 1,600,000 110 Phẫu thuật chuyển gân điều trị bàn chân rủ do liệt vận động 1,600,000 111 Rút đinh/ tháo phương tiện kết hợp xương 1,200,000 112 Tạo hình khí-phế quản 9,400,000 113 Phẫu thuật tạo hình sọ mặt (bệnh lý) 3,000,000 114 Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy/tế bào gai vùng mặt + tạo hình vạt da, đóng khuyết da bằng phẫu thuật tạo hình 1,200,000 115 Phẫu thuật kéo dài chi 3,000,000 116 Phẫu thuật tạo hình bằng các vạt da có cuống mạch liền 2,000,000 117 Phẫu thuật chỉnh bàn chân khèo 1,500,000 118 Phẫu thuật làm vận động khớp gối 2,000,000 119 Phẫu thuật đóng cứng khớp cổ chân 1,500,000 C3.2 SẢN PHỤ KHOA 183 Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết 100,000 90,000 184 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ 240,000 220,000 185 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 520,000 500,000 186 Đỡ đẻ ngôi ngược 580,000 550,000 187 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên 640,000 620,000 188 Forceps hoặc Giác hút sản khoa 530,000 510,000 189 Soi cổ tử cung 50,000 45,000 190 Soi ối 35,000 191 Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser 60,000 50,000 192 Chích apxe tuyến vú 120,000 110,000 193 Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung 215,000 200,000 194 Phẫu thuật lấy thai lần đầu 1,550,000 1,500,000 195 Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên 1,600,000 1,550,000 196 Lọc, rửa, bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) 600,000 197 Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc 155,000 150,000 198 Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc 430,000 420,000 1 Làm thuốc âm đạo 5,000 2 Nạo phá thai bệnh lý/nạo thai do mổ cũ/nạo thai khó 100,000 3 Hút thai dưới 12 tuần 75,000 4 Nạo phá thai 3 tháng giữa 350,000 5 Nạo hút thai trứng 70,000 6 Hút thai có gây mê tĩnh mạch 200,000 7 Đặt/ tháo dụng cụ tử cung 15,000 8 Khâu vòng cổ tử cung/Tháo vòng khó 80,000 10 Tiêm nhân Chorio 12,000 11 Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung 25,000 12 Chọc ối chẩn đoán trước sinh, nuôi cấy tế bào 180,000 13 Chọc ối điều trị đa ối 35,000 14 Khâu rách cùng đồ 80,000 15 Xoa bóp vú và hút sữa kết hợp chạy tia điều trị viêm tắc sữa 12,000 16 Đẻ không đau 400,000 17 Bóc nhân xơ vú 150,000 18 Trích ápxe Bartholin 120,000 19 Bóc nang Bartholin 180,000 20 Triệt sản nam 100,000 21 Triệt sản nữ 150,000 22 Sinh thiết tinh hoàn chẩn đoán 400,000 23 Nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai 700,000 24 Phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng 1,200,000 25 Phẫu thuật u nang buồng trứng 500,000 26 Phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn đường âm đạo 1,200,000 27 Điều trị chửa ống cổ tử cung bằng tiêm Metrotexat dưới siêu âm 350,000 28 Điều trị u xơ tử cung bằng nút động mạch tử cung 1,500,000 29 Chọc hút u nang buồng trứng cơ năng dưới siêu âm 400,000 30 Phẫu thuật cắt tử cung thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản khoa 1,300,000 34 Phẫu thuật bóc nang, nhân di căn âm đạo, tầng sinh môn 500,000 35 Nội xoay thai 350,000 36 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung 650,000 37 Chọc hút noãn 3,600,000 38 Kỹ thuật trữ lạnh phôi/trứng 2,000,000 39 Kỹ thuật rã đông + chuyển phôi 1,500,000 40 Sinh thiết tinh hoàn lấy tinh trùng + ICSI 2,100,000 41 Đo tim thai bằng Doppler 35,000 42 Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng monitoring 70,000 43 Phẫu thuật nội soi trong sản phụ khoa 3,000,000 45 Thụ tinh trong ống nghiệm thường (IVF) 4,000,000 46 Tiêm tinh trùng vào trứng ICSI 5,400,000 47 Xin trứng- làm IVF/ ICSI 4,800,000 48 Phí lưu trữ phôi/ trứng/ tinh trùng (01 năm) 960,000 49 Phẫu thuật lấy tinh trùng thực hiện ICSI 2,400,000 C3.3 C2.3 MẮT 199 Đo nhãn áp 15,000 200 Đo Javal 15,000 11,000 201 Đo thị trường, ám điểm 14,000 11,000 202 Thử kính loạn thị 10,000 203 Soi đáy mắt 20,000 204 Tiêm hậu nhãn cầu một mắt 18,000 15,000 205 Tiêm dưới kết mạc một mắt 18,000 15,000 206 Thông lệ đạo một mắt 34,000 30,000 207 Thông lệ đạo hai mắt 55,000 208 Chích chắp/ lẹo 44,000 40,000 209 Lấy dị vật kết mạc nông một mắt 25,000 210 Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) 25,000 211 Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) 220,000 205,000 212 Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc – gây tê (Chưa tính chi phí màng ối) 660,000 570,000 213 Mổ quặm 1 mi – gây tê 350,000 340,000 214 Mổ quặm 2 mi – gây tê 500,000 480,000 215 Mổ quặm 3 mi – gây tê 670,000 650,000 216 Mổ quặm 4 mi – gây tê 790,000 760,000 217 Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt – gây tê 610,000 530,000 218 Phẫu thuật mộng đơn một mắt – gây mê 1,150,000 980,000 219 Khâu da mi, kết mạc mi bị rách – gây tê 530,000 515,000 220 Khâu da mi, kết mạc mi bị rách – gây mê 1,000,000 221 Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) 600,000 555,000 222 Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê) 720,000 665,000 223 Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc – gây mê (chưa tính chi phí màng ối) 1,180,000 1,025,000 224 Mổ quặm 1 mi – gây mê 870,000 850,000 225 Mổ quặm 2 mi – gây mê 1,000,000 965,000 226 Mổ quặm 3 mi – gây mê 1,160,000 1,120,000 227 Mổ quặm 4 mi – gây mê 1,250,000 1 Đo khúc xạ máy 5,000 2 Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm 40,000 3 Điện chẩm 35,000 4 Sắc giác 20,000 5 Điện võng mạc 35,000 6 Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo 15,000 7 Đo thị lực khách quan 40,000 8 Đánh bờ mi 10,000 9 Chữa bỏng mắt do hàn điện 10,000 10 Rửa cùng đồ 1 mắt 15,000 11 Điện di điều trị (1 lần) 8,000 12 Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn) 400,000 13 Khoét bỏ nhãn cầu 400,000 14 Nặn tuyến bờ mi 10,000 15 Lấy sạn vôi kết mạc 10,000 16 Đốt lông xiêu 12,000 17 Phẫu thuật quặm bẩm sinh (1 mắt) 470,000 18 Phẫu thuật quặm bẩm sinh (2 mắt) 550,000 19 Phẫu thuật Epicanthus (1 mắt) 350,000 20 Phẫu thuật điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non (2 mắt) 350,000 21 Rạch giác mạc nan hoa (1 mắt) 200,000 22 Rạch giác mạc nan hoa (2 mắt) 255,000 23 Phẫu thuật lác có Faden (1 mắt) 400,000 24 Phẫu thuật tạo mí (1 mắt) 500,000 25 Phẫu thuật tạo mí (2 mắt) 700,000 26 Phẫu thuật sụp mi (1 mắt) 650,000 27 Phẫu thuật lác (2 mắt) 600,000 28 Phẫu thuật lác (1 mắt) 320,000 29 Soi bóng đồng tử 8,000 30 Phẫu thuật cắt bè 400,000 31 Phẫu thuật đặt IOL 1,000,000 32 Phẫu thuật cắt bao sau 250,000 33 Phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao 600,000 34 Rạch góc tiền phòng 400,000 35 Phẫu thuật cắt thủy tinh thể 500,000 36 Phẫu thuật cắt màng đồng tử 280,000 37 Phẫu thuật đặt ống Silicon tiền phòng 800,000 38 Phẫu thuật u mi không vá da 450,000 39 Phẫu thuật u có vá da tạo hình 600,000 40 Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt 600,000 41 Phẫu thuật u kết mạc nông 300,000 42 Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mắt giả 400,000 43 Phẫu thuật phủ kết mạc lắp mắt giả 350,000 44 Phẫu thuật vá da điều trị lật mi 350,000 45 Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi 800,000 46 Lấy dị vật tiền phòng 400,000 47 Lấy dị vật hốc mắt 500,000 48 Cắt dịch kính đơn thuần/ lấy dị vật nội nhãn 600,000 49 Khâu giác mạc đơn thuần 220,000 50 Khâu củng mạc đơn thuần 270,000 51 Khâu củng giác mạc phức tạp 600,000 52 Khâu giác mạc phức tạp 400,000 53 Khâu củng mạc phức tạp 400,000 54 Mở tiền phòng rửa máu/ mủ 400,000 55 Khâu phục hồi bờ mi 300,000 56 Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt 600,000 57 Chích mủ hốc mắt 185,000 59 Cắt bỏ túi lệ 500,000 61 Cắt mộng áp Mytomycin 470,000 62 Gọt giác mạc 300,000 63 Nối thông lệ mũi 700,000 64 Khâu cò mi 190,000 65 Phủ kết mạc 250,000 66 Cắt u kết mạc không vá 250,000 67 Ghép màng ối điều trị loét giác mạc 500,000 68 Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc 480,000 69 Ghép màng ối điều trị dính mi cầu/ loét giác mạc lâu liền/ thủng giác mạc 600,000 70 Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân 500,000 71 Quang đông thể mi điều trị Glôcôm 80,000 72 Tạo hình vùng bè bằng Laser 150,000 73 Cắt mống mắt chu biên bằng Laser 150,000 74 Mở bao sau bằng Laser 150,000 75 Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng 320,000 76 Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU 500,000 77 Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao, đặt IOL+ cắt bè 700,000 78 Tháo dầu Silicon phẫu thuật 320,000 79 Điện đông thể mi 150,000 80 Siêu âm điều trị (1 ngày) 10,000 81 Siêu âm chẩn đoán (1 mắt) 15,000 82 Điện rung mắt quang động 30,000 83 Sinh thiết u, tế bào học, dịch tổ chức 30,000 84 Lấy huyết thanh đóng ống 25,000 85 Cắt chỉ giác mạc 10,000 86 Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia β) 10,000 87 Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc 500,000 88 Tách dính mi cầu ghép kết mạc 750,000 89 Phẫu thuật hẹp khe mi 200,000 90 Phẫu thuật tháo cò mi 50,000 91 Cắt bỏ u hạt, u gai kết mạc 50,000 92 Cắt bỏ u bạch mạch kết mạc 30,000 93 Phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng Laser Excimer (01 mắt) 3,500,000 94 Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể bằng phương pháp Phaco 2,000,000 95 Ghép giác mạc 1,500,000 96 Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc 1,500,000 97 Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên 250,000 C3.4 TAI – MŨI – HỌNG 228 Trích rạch apxe Amiđan (gây tê) 125,000 120,000 229 Trích rạch apxe thành sau họng (gây tê) 125,000 120,000 230 Cắt Amiđan (gây tê) 150,000 145,000 231 Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê) 180,000 232 Nội soi chọc thông xoang trán/ xoang bướm (gây tê) 190,000 185,000 233 Lấy dị vật tai ngoài đơn giản 75,000 60,000 234 Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê) 150,000 115,000 235 Lấy dị vật trong mũi không gây mê 120,000 236 Lấy dị vật trong mũi có gây mê 530,000 520,000 237 Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng 130,000 125,000 238 Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm 170,000 239 Lấy di vật thanh quản gây tê ống cứng 140,000 240 Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây tê 230,000 220,000 241 Nội soi cắt polype mũi gây tê 200,000 195,000 242 Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê 390,000 375,000 243 Nạo VA gây mê 480,000 475,000 244 Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng 470,000 460,000 245 Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống mềm 490,000 475,000 246 Lấy di vật thanh quản gây mê ống cứng 470,000 460,000 247 Nội soi cắt polype mũi gây mê 390,000 385,000 248 Trích rạch apxe Amiđan (gây mê) 570,000 560,000 249 Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê) 570,000 560,000 250 Cắt Amiđan (gây mê) 660,000 645,000 251 Cắt Amiđan dùng Comblator (gây mê) 1,930,000 1,900,000 252 Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây mê) 470,000 455,000 253 Nội soi đốt điện cuốn mũi/ cắt cuốn mũi gây mê 530,000 515,000 254 Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê 74,000 730,000 255 Nội soi nạo VA gây mê sử dụng Hummer 1,250,000 1 Làm thuốc thanh quản/tai 15,000 2 Lấy dị vật họng 20,000 3 Đốt họng bằng khí Nitơ lỏng 100,000 4 Đốt họng bằng khí CO2 (Bằng áp lạnh) 75,000 5 Nhét bấc mũi trước cầm máu 20,000 6 Nhét bấc mũi sau cầm máu 50,000 9 Nong vòi nhĩ 10,000 10 Chọc hút dịch vành tai 15,000 11 Chích rạch vành tai 25,000 12 Lấy nút biểu bì ống tai 25,000 13 Hút xoang dưới áp lực 20,000 15 Khí dung 8,000 16 Rửa tai, rửa mũi, xông họng 15,000 19 Cắt bỏ đường rò luân nhĩ 180,000 21 Cắt bỏ thịt thừa nếp tai 2 bên 40,000 22 Đốt họng hạt 25,000 23 Chọc hút u nang sàn mũi 25,000 24 Cắt polyp ống tai 20,000 25 Sinh thiết vòm mũi họng 25,000 26 Soi thanh quản treo cắt hạt xơ 125,000 27 Soi thanh quản cắt papilloma 125,000 28 Soi thanh khí phế quản bằng ống mềm 55,000 29 Soi thực quản bằng ống mềm 55,000 30 Đốt Amidan áp lạnh 80,000 31 Cầm máu mũi bằng Meroxeo (1 bên) 150,000 32 Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 bên) 220,000 35 Nội soi cầm máu mũi không sử dụng Meroxeo (1 bên) 120,000 36 Nội soi cầm máu mũi có sử dụng Meroxeo (1 bên) 120,000 37 Nội soi Tai Mũi Họng 180,000 38 Mổ sào bào thượng nhĩ 600,000 39 Đo sức cản của mũi 65,000 40 Đo thính lực đơn âm 30,000 41 Đo trên ngưỡng 35,000 42 Đo sức nghe lời 25,000 43 Đo phản xạ cơ bàn đạp 15,000 44 Đo nhĩ lượng 15,000 45 Chỉ định dùng máy trợ thính (hướng dẫn) 30,000 46 Đo OAE (1 lần) 30,000 47 Đo ABR (1 lần) 150,000 48 Phẫu thuật cấy điện cực ốc tai 4,200,000 49 Phẫu thuật nội soi lấy u/điều trị rò dịch não tuỷ, thoát vị nền sọ 3,000,000 50 Phẫu thuật cấy máy trợ thính tai giữa 4,200,000 51 Phẫu thuật tai trong/ u dây thần kinh VII/ u dây thần kinh VIII 4,800,000 52 Phẫu thuật đỉnh xương đá 3,000,000 53 Phẫu thuật tái tạo hệ thống truyền âm 5,000,000 54 Ghép thanh khí quản đặt stent 5,000,000 55 Nối khí quản tận-tận trong điều trị sẹo hẹp 6,000,000 56 Đặt stent điều trị sẹo hẹp thanh khí quản 6,000,000 57 Cắt thanh quản có tái tạo phát âm 4,500,000 58 Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u mạch máu vùng đầu cổ 59 Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u xơ mạch vòm mũi họng 6,000,000 60 Phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u vùng mũi xoang 6,500,000 61 Phẫu thuật cắt bỏ u thành bên họng lan lên đáy sọ có kiểm soát bằng kính hiển vi và nội soi 7,000,000 62 Phẫu thuật tái tạo vùng đầu cổ mặt bằng vạt da cơ xương 5,000,000 63 Phẫu thuật phục hồi, tái tạo dây thần kinh VII 5,000,000 64 Cắt dây thần kinh Vidien qua nội soi 5,500,000 65 Cắt u cuộn cảnh 5,500,000 66 Phẫu thuật áp xe não do tai 5,000,000 67 Phẫu thuật cắt bỏ ung thư Amidan/thanh quản và nạo vét hạch cổ 4,500,000 68 Phẫu thuật cắt bỏ ung thư lưỡi có tái tạo vạt cơ da 4,500,000 69 Phẫu thuật laser cắt ung thư thanh quản hạ họng 6,000,000 70 Phẫu thuật Laser trong khối u vùng họng miệng 6,000,000 71 Phẫu thuật nạo vét hạch cổ, truyền hoá chất động mạch cảnh 4,500,000 73 Phẫu thuật nội soi cắt u nhú đảo ngược vùng mũi xoang 5,000,000 C3.5 C2.5 RĂNG – HÀM – MẶT C3.5.1 C2.5.1 CÁC KỸ THUẬT VỀ RĂNG, MIỆNG 256 Nhổ răng sữa/chân răng sữa 20,000 257 Nhổ răng số 8 bình thường 100,000 258 Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm 180,000 259 Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm 50,000 260 Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm 90,000 261 Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) 30,000 25,000 1 Phẫu thuật nhổ răng đơn giản 100,000 2 Phẫu thuật nhổ răng khó 120,000 3 Phẫu thuật cắt lợi trùm 60,000 4 Rạch áp xe trong miệng 35,000 5 Rạch áp xe dẫn lưu ngoài miệng 35,000 6 Cố định tạm thời gẫy xương hàm (buộc chỉ thép, băng cố định) 130,000 7 Nhổ chân răng 80,000 8 Mổ lấy nang răng 140,000 9 Cắt cuống 1 chân 120,000 10 Nạo túi lợi 1 sextant 30,000 11 Nắn trật khớp thái dương hàm 25,000 12 Lấy u lành dưới 3cm 400,000 13 Lấy u lành trên 3cm 500,000 14 Lấy sỏi ống Wharton 350,000 15 Nhổ răng ngầm dưới xương 360,000 16 Nhổ răng mọc lạc chỗ 200,000 17 Bấm gai xương trên 02 ổ răng 80,000 18 Cắt u lợi, lợi xơ để làm hàm giả 110,000 19 Cắt, tạo hình phanh môi, phanh má hoặc lưỡi (không gây mê) 130,000 20 Cắm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ răng 230,000 21 Nẹp liên kết điều trị viêm quanh răng 1 vùng 780,000 22 Phẫu thuật lật vạt, nạo xương ổ răng 1 vùng 400,000 23 Cắt u lợi đường kính từ 2cm trở lên 150,000 24 Phẫu thuật ghép xương và màng tái tạo mô có hướng dẫn 350,000 C2.5.2 ĐIỀU TRỊ RĂNG 1 Hàn răng sữa sâu ngà 70,000 2 Trám bít hố rãnh 90,000 3 Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục 110,000 4 Điều trị tuỷ răng sữa một chân 210,000 5 Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân 260,000 6 Chụp thép làm sẵn 170,000 7 Răng sâu ngà 140,000 8 Răng viêm tuỷ hồi phục 160,000 9 Điều trị tuỷ răng số 1, 2, 3 300,000 10 Điều trị tuỷ răng số 4, 5 370,000 11 Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm dưới 600,000 12 Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên 730,000 13 Điều trị tuỷ lại 870,000 14 Hàn composite cổ răng 250,000 15 Hàn thẩm mỹ composite (veneer) 350,000 16 Phục hồi thân răng có chốt 350,000 17 Tẩy trắng răng 1 hàm (có máng) 900,000 18 Tẩy trắng răng 2 hàm (có máng) 1,300,000 C3.5.2 C2.5.3 RĂNG GIẢ THÁO LẮP 262 Một răng (Từ 02 răng trở lên mỗi răng cộng thêm 50.000 đồng tiền phí gửi labo) 230,000 220,000 1 Hàm khung đúc (chưa tính răng) 750,000 2 Một hàm tháo lắp nhựa toàn phần (14 răng) 650,000 C3.5.3 RĂNG GIẢ CỐ ĐỊNH 263 Răng chốt đơn giản 220,000 264 Mũ chụp nhựa 270,000 265 Mũ chụp kim loại 320,000 1 Răng giả cố định trên Implant 2,500,000 2 Một đơn vị sứ kim loại 500,000 3 Một đơn vị sứ toàn phần 1,000,000 4 Một trụ thép 550,000 5 Một chụp thép cầu nhựa 450,000 6 Cầu nhựa 3 đơn vị 140,000 7 Cầu sứ kim loại 3 đơn vị 1,200,000 C2.5.5 NẮN CHỈNH RĂNG 1 Hàm dự phòng loại tháo lắp 350,000 2 Hàm dự phòng loại gắn chặt 600,000 3 Lực nắn chỉnh ngoài mặt Headgear 1,600,000 4 Lực nắn chỉnh ngoài mặt Facemask 2,200,000 5 Hàm điều trị chỉnh hình loại tháo lắp đơn giản 650,000 6 Hàm điều trị chỉnh hình loại tháo lắp phức tạp 1,000,000 7 Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt từng phần cung răng 2,500,000 8 Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt toàn cung răng đơn giản 4,200,000 9 Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt toàn cung răng phức tạp (kéo răng ngầm…) 5,000,000 10 Hàm duy trì kết quả loại tháo lắp 160,000 11 Hàm duy trì kết qủa loại cố định 300,000 12 Lấy khuôn để nghiên cứu chẩn đoán (hai hàm) 45,000 C2.5.6 SỬA LẠI HÀM CŨ 1 Làm lại hàm 150,000 2 Sửa hàm 50,000 3 Gắn lại chụp, cầu ( 1đơn vị ) 40,000 C3.5.4 CÁC PHẪU THUẬT HÀM MẶT 266 Khâu vết thương phần mềm nông dài < 5 cm 145,000 140,000 267 Khâu vết thương phần mềm nông dài > 5 cm 200,000 190,000 268 Khâu vết thương phần mềm sâu dài < 5 cm 190,000 180,000 269 Khâu vết thương phần mềm sâu dài > 5 cm 250,000 240,000 1 Sử dụng nẹp có lồi cầu trong phục hồi sau cắt đoạn xương hàm dưới 2,000,000 2 Phẫu thuật cắt xương hàm trên/hàm dưới, điều trị lệch khớp cắn và kết hợp xương bằng nẹp vít 2,400,000 3 Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng nẹp vít (1 bên) 1,200,000 4 Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng xương, sụn tự thân (1 bên) và cố định bằng nẹp vít 2,100,000 5 Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng xương, sụn tự thân (2 bên) và cố định bằng nẹp vít 2,200,000 6 Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm trên do bệnh lý và tái tạo bằng hàm đúc titan, sứ, composite cao cấp 3,200,000 7 Phẫu thuật điều trị lép mặt 8 Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên và tái tạo bằng sụn, xương tự thân 1,800,000 9 Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 2 bên và tái tạo bằng sụn, xương tự thân 1,950,000 10 Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên và tái tạo bằng khớp đúc titan 1,800,000 11 Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 2 bên và tái tạo bằng khớp đúc titan 2,000,000 12 Phẫu thuật cắt tuyến mang tai bảo tồn dây thần kinh VII có sử dụng máy dò thần kinh 2,100,000 13 Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng hàm mặt bằng vạt da cơ 1,950,000 14 Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng hàm mặt bằng vi phẫu thuật 2,000,000 15 Phẫu thuật cắt u máu lớn vùng hàm mặt 1,800,000 16 Phẫu thuật cắt u bạch mạch lớn vùng hàm mặt 1,800,000 17 Phẫu thuật đa chấn thương vùng hàm mặt 2,000,000 18 Phẫu thuật mở xương, điều trị lệch lạc xương hàm, khớp cắn 2,200,000 19 Phẫu thuật ghép xương ổ răng trên bệnh nhân khe hở môi, vòm miệng 2,300,000 20 Tái tạo chỉnh hình xương mặt trong chấn thương nặng 2,200,000 21 Phẫu thuật tái tạo xương quanh răng bằng ghép xương hoặc màng tái sinh mô có hướng dẫn 2,000,000 22 Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới 1,600,000 23 Phẫu thuật điều trị gãy lồi cầu 1,700,000 24 Phẫu thuật điều trị gãy gò má cung tiếp 2 bên 1,900,000 25 Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên 2,000,000 26 Phẫu thuật cắt u lành tính tuyến dưới hàm 2,100,000 27 Phẫu thuật nâng sống mũi 1,850,000 28 Phẫu thuật tạo hình môi một bên 1,200,000 29 Phẫu thuật tạo hình môi hai bên 1,300,000 30 Phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng 1,200,000 31 Phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng tạo vạt thành hầu 1,200,000 32 Phẫu thuật căng da mặt 600,000 33 Cắt u nang giáp móng 1,600,000 34 Cắt u nang cạnh cổ 1,600,000 35 Cắt nang xương hàm từ 2-5cm 1,800,000 36 Phẫu thuật cắt ung thư xương hàm trên, nạo vét hạch 1,950,000 37 Phẫu thuật cắt ung thư xương hàm dưới, nạo vét hạch 1,950,000 38 Phẫu thuật tạo hình khe hở chéo mặt 1,400,000 39 Ghép da rời mỗi chiều trên 5cm 700,000 40 Dùng laser, sóng cao tần trong điều trị sẹo >2cm 650,000 41 Phẫu thuật điều trị viêm nhiễm toả lan, áp xe vùng hàm mặt 1,400,000 42 Phẫu thuật khâu phục hồi vết thương phần mềm vùng hàm mặt, có tổn thương tuyến, mạch, thần kinh. 1,500,000 43 Phẫu thuật lấy xương chết, nạo rò viêm xương vùng hàm mặt 1,500,000 44 Cắt bỏ nang sàn miệng 1,650,000 45 Phẫu thuật mở xoang lấy răng ngầm 1,650,000 46 Phẫu thuật cắt dây thần kinh V ngoại biên 800,000 47 Phẫu thuật tạo hình phanh môi/ phanh má/ phanh lưỡi bám thấp (gây mê nội khí quản ) 700,000 48 Cắt u nhỏ lành tính phần mềm vùng hàm mặt (gây mê nội khí quản) 1,500,000 49 Tiêm xơ điều trị u máu phần mềm và xương vùng hàm mặt 400,000 50 Phẫu thuật nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn 1,300,000 51 Sinh thiết u phần mềm và xương vùng hàm mặt (gây mê nội khí quản) 1,500,000 52 Phẫu thuật lấy răng ngầm trong xương 1,650,000 C2.6 BỎNG 1 Thay băng bỏng (1 lần) 80,000 4 Siêu lọc máu có kết hợp thẩm tách trong 24 h 2,000,000 5 Siêu lọc máu có kết hợp thẩm tách trong 48 h 2,500,000 6 Siêu lọc máu không kết hợp thẩm tách trong 24 h 1,500,000 7 Siêu lọc máu không kết hợp thẩm tách trong 48 h 2,300,000 C5 C3 XÉT NGHIỆM VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG C5.1 C3.1 XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC-MIỄN DỊCH 279 Định lượng Hemoglobin (bằng máy quang kế) 25,000 280 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) 30,000 281 Hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) 22,000 282 Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit) 15,000 283 Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) 20,000 284 Xét nghiệm sức bền hồng cầu 30,000 286 Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy 32,000 287 Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu 18,000 288 Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền: chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương 16,000 289 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) trên máy tự động 30,000 290 Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu 55,000 39,000 291 Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương 35,000 25,000 292 Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá 25,000 293 Xác định kháng nguyên D, C, c, E, e của hệ nhóm máu Rh 310,000 294 Tìm tế bào Hargraves 55,000 295 Thời gian máu chảy (phương pháp Duke) 10,000 296 Co cục máu đông 12,000 297 Thời gian Howell 25,000 298 Đàn hồi co cục máu (TEG: ThromboElastoGraph) 370,000 299 Định lượng yếu tố I (fibrinogen) 30,000 300 Định lượng Fibrinogen (Yếu tố I) bằng phương pháp trực tiếp 90,000 301 Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng thủ công 30,000 302 Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động 50,000 303 Xét nghiệm tế bào học tủy xương (không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy xương) 125,000 304 Xét nghiệm tế bào hạch (không bao gồm thủ thuật chọc hút hạch) 40,000 305 Nhuộm Peroxydase (MPO) 65,000 306 Nhuộm sudan den 65,000 307 Nhuộm Esterase không đặc hiệu 80,000 308 Nhuộm Esterase không đặc hiệu có ức chế Naf 85,000 309 Nhuộm Periodic Acide Schiff (PAS) 80,000 310 Xác định BACTURATE trong máu 190,000 311 Điện giải đồ (Na+, K+, CL +) 35,000 30,000 312 Định lượng Ca++ máu 18,000 313 Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, amylase,… 25,000 20,000 314 Định lượng Sắt huyết thanh hoặc Mg ++ huyết thanh 40,000 315 Các xét nghiệm BILIRUBIN toàn phần hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp; Các xét nghiệm các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT… 25,000 20,000 316 Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholestrol toàn phần hoặc HDL-cholesterol hoặc LDL – cholesterol 27,000 22,000 317 Xác định các yếu tố vi lượng (đồng, kẽm…) 22,000 20,000 318 Xác định các yếu tố vi lượng Fe (sắt ) 22,000 20,000 319 Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công 30,000 320 Định lượng bổ thể trong huyết thanh 30,000 321 Phản ứng cố định bổ thể 30,000 322 Điện di: Protein hoặc Lipoprotein hoặc các hemoglobine bất thường hoặc các chất khác 30,000 323 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn) 85,000 324 Định lượng yếu tố VIIIc hoặc yếu tố XI (yếu tố VIII hoặc yếu tố XI; Định lượng hoạt tính yếu tố VIII hoặc yếu tố XI) 250,000 325 Định lượng yếu tố V hoặc yếu tố VII hoặc yếu tố X (Định lượng hoạt tính yếu tố V/yếu tố VII/yếu tố X ) (Định lượng yếu tố V; yếu tố VII, yếu tố X, yếu tố XI) 270,000 326 Định lượng yếu tố VIII/yếu tố IX; định lượng hoạt tính yếu tố IX 200,000 327 Định lượng yếu tố II/XII/VonWillebrand (kháng nguyên)/VonWillebrand (hoạt tính) 420,000 328 Định lượng yếu tố XIII (hoặc yếu tố ổn định sợi huyết) 990,000 329 Đo độ ngưng tập tiểu cầu với ADP/Collgen 90,000 330 Đo độ ngưng tập tiểu cầu với Ristocetin/ Epinephrin/ ArachidonicAcide/ thrombin 180,000 331 Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype) 620,000 332 Nghiệm pháp Coombs gián tiếp hoặc trực tiếp (bằng một trong các phương pháp: ống nghiệm, Gelcard/ Scangel); 70,000 333 Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (phương pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động) 100,000 334 Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (phương pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động) 95,000 335 Xác định bản chất kháng thể đặc hiệu (IgG, IgA, IgM, C3d, C3c) (phương pháp gelcard/ scangel khi nghiệm pháp Coombs trực tiếp/ gián tiếp dương tính) 400,000 336 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng phương pháp gelcard/Scangel 85,000 75,000 337 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng công nghệ hồng cầu gắn từ 60,000 Một số xét nghiệm khác 338 Pro-calcitonin 300,000 339 Pro-BNP (N-terminal pro B-type natriuretic peptid) 380,000 340 BNP (B – Type Natriuretic Peptide) 540,000 341 SCC 190,000 342 PRO-GRT 320,000 343 Tacrolimus 670,000 344 PLGF 680,000 345 SFLT1 680,000 346 Đường máu mao mạch 20,000 347 Định nhóm máu hệ ABO bằng thẻ định nhóm máu 67,000 50,000 348 Thời gian máu chảy (phương pháp Ivy) 40,000 36,000 349 Xét nghiệm mô bệnh học tủy xương 300,000 1 Kháng thể kháng nhân và Anti-dsDNA 250,000 3 Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm laser 40,000 4 Nhuộm hồng cầu lưới trên máy tự động 35,000 5 Huyết đồ (sử dụng máy đếm tự động) 55,000 6 Huyết đồ (sử dụng máy đếm laser) 60,000 7 Độ tập trung tiểu cầu 12,000 8 Tìm mảnh vỡ hồng cầu (bằng máy) 15,000 9 Tìm hồng cầu có chấm ưa base (bằng máy) 15,000 10 Tìm ấu trùng giun chỉ trong máu 30,000 11 Tập trung bạch cầu 25,000 12 Máu lắng (bằng máy tự động) 30,000 13 Nhuộm hồng cầu sắt (Nhuộm Peris) 30,000 14 Nhuộm Phosphatase kiềm bạch cầu 60,000 15 Nhuộm Phosphatase acid 65,000 16 Cấy cụm tế bào tuỷ 500,000 17 Xét nghiệm hoà hợp (Cross-Match) trong phát máu 30,000 18 Nhuộm sợi xơ trong mô tuỷ xương 70,000 19 Nhuộm sợi xơ liên võng trong mô tuỷ xương 70,000 20 Lách đồ 50,000 21 Hoá mô miễn dịch tuỷ xương (01 marker) 160,000 23 Thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT) 35,000 24 Thời gian thrombin (TT) 35,000 25 Tìm yếu tố kháng đông đường ngoại sinh 70,000 26 Tìm yếu tố kháng đông đường nội sinh 100,000 27 Nghiệm pháp rượu (nghiệm pháp Ethanol) 25,000 28 Nghiệm pháp von-Kaulla 45,000 30 Định lượng D- Dimer 220,000 31 Định lượng Protein S 220,000 32 Định lượng Protein C 220,000 33 Định lượng yếu tố Thrombomodulin 180,000 34 Định lượng đồng yếu tố Ristocetin 180,000 35 Định lượng yếu tố von – Willebrand ( v- WF) 145,000 36 Định lượng yếu tố: PAI-1/PAI-2 180,000 37 Định lượng Plasminogen 180,000 38 Định lượng α2 anti -plasmin ( α2 AP) 180,000 39 Định lượng β – Thromboglobulin (βTG) 180,000 40 Định lượng t- PA 180,000 41 Định lượng anti Thrombin III 120,000 42 Định lượng α2 Macroglobulin (α2 MG) 180,000 43 Định lượng chất ức chế C1 180,000 44 Định lượng yếu tố Heparin 180,000 45 Định lượng yếu tố kháng xa 220,000 47 Định lượng FDP 120,000 48 Định type hoà hợp tổ chức bằng kỹ thuật vi độc tế bào 2,800,000 50 Test đường + Ham 60,000 51 Đếm số lượng CD3-CD4 -CD8 350,000 52 Phân tích CD (1 loại CD) 150,000 53 Xét nghiệm kháng thể ds- DNA bằng kỹ thuật ngưng kết latex 35,000 57 Định lượng men G6PD 70,000 58 Định lượng men Pyruvat kinase 150,000 59 Xét nghiệm trao đổi nhiễm sắc thể chị em 380,000 60 Nhiễm sắc thể Philadelphia (có ảnh karyotype) 200,000 61 Xác định gen bệnh máu ác tính 800,000 62 Xét nghiệm xác định gen Hemophilia 1,000,000 64 Anti-HCV (ELISA) 100,000 65 Anti- HIV (ELISA) 90,000 66 HBsAg (nhanh) 60,000 67 Anti-HCV (nhanh) 50,000 68 Anti- HIV (nhanh) 50,000 69 Anti-HBs ( ELISA) 60,000 70 Anti-HBc IgG (ELISA) 60,000 71 Anti- HBc IgM (ELISA) 95,000 72 Anti- HBe (ELISA) 80,000 73 HBeAg ( ELISA) 80,000 74 Kháng thể kháng ký sinh trùng sốt rét (ELISA) 70,000 75 Kháng thể kháng giang mai (ELISA) 50,000 76 Anti- HTLV1/2 (ELISA) 55,000 77 Anti- EBV IgG (ELISA) 100,000 78 Anti- EBV IgM (ELISA) 100,000 79 Anti- CMV IgG (ELISA) 100,000 80 Anti- CMV IgM (ELISA) 100,000 81 Xác định DNA trong viêm gan B 215,000 82 Tìm ký sinh trùng sốt rét bằng phương pháp PCR 145,000 83 HIV (PCR) 280,000 84 HCV (RT- PCR) 360,000 85 HIV (RT- PCR) 420,000 86 Định tuýp E, B HIV-1 760,000 87 Định lượng virus viêm gan B (HBV) 1,080,000 88 Định nhóm máu khó hệ ABO 180,000 89 Định nhóm máu hệ Rh ( D yếu, D từng phần) 150,000 90 Định nhóm máu A1 30,000 91 Xác định kháng nguyên H 30,000 92 Định nhóm máu hệ Kell 160,000 93 Định nhóm máu hệ MN (xác định kháng nguyên M, N) 160,000 94 Định nhóm máu hệ P (xác định kháng nguyên P1) 160,000 95 Định nhóm máu hệ Lewis (xác định kháng nguyên Lea, Leb) 160,000 96 Định nhóm máu hệ Kidd (xác định kháng nguyên jKa, jKb, jKa, jKb) 320,000 97 Định nhóm máu hệ Lutheran (xác định kháng nguyên Lua, Lub) 150,000 99 Định nhóm máu hệ Duffy (xác định kháng nguyên Fya, Fyb) 150,000 100 Định nhóm máu hệ MNSs (xác định kháng nguyên Mia) 150,000 101 Định nhóm máu hệ Diego (xác định kháng nguyên Diego) 150,000 102 Sàng lọc kháng thể bất thường 80,000 103 Định danh kháng thể bất thường 1,080,000 104 Hiệu giá kháng thể tự nhiên chống A, B/ Hiệu giá kháng thể bất thường 30-50) 32,000 105 Xác định bất đồng nhóm máu mẹ con 79,000 106 Tách tế bào máu bằng máy 800,000 107 Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ máu ngoại vi 2,500,000 108 Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ máu cuống rốn 2,500,000 109 Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ tuỷ xương 3,000,000 110 Điều chế và lưu trữ tế bào gốc từ máu ngoại vi 13,000,000 111 Điều chế và lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn/ từ tuỷ xương 13,000,000 112 Xét nghiệm xác định HLA 3,000,000 113 Xét nghiệm độ chéo (Cross-Match) trong ghép cơ quan 400,000 114 Xét nghiệm tiền mẫn cảm 400,000 115 Xét nghiệm tế bào gốc CD 34+ 1,700,000 116 Bilan đông cầm máu – huyết khối 1,200,000 118 Xét nghiệm miễn dịch màng tế bào (CD) 800,000 120 Xét nghiệm sắc thể: kỹ thuật DNA với Protein 4,000,000 121 Xét nghiệm xác định gen 2,560,000 1 Xét nghiệm phát máu (gồm cả định nhóm máu hệ ABO, Rh-D, phản ứng hoà hợp) 70,000 2 Xét nghiệm phát máu có sử dụng phản ứng chéo 150,000 3 Định nhóm máu khó hệ ABO bằng kỹ thuật tiêu thụ kháng thể 140,000 4 Độ ngưng tập tiểu cầu với chất kích tập ristocetin 180,000 5 Định nhóm máu hệ Rh (D/C/c/E/e) 150,000 6 Định nhóm máu hệ Rh(D) 30,000 XÉT NGHIỆM HOÁ SINH 350 Testosteron 85,000 351 HbA1C 94,000 352 Điện di miễn dịch huyết thanh 870,000 353 Điện di protein huyết thanh 290,000 354 Điện di có tính thành phần huyết sắc tố (định tính) 180,000 157,000 355 Điện di huyết sắc tố (định lượng) 320,000 1 Gross 10,000 2 Maclagan 10,000 3 Amoniac 70,000 4 CPK 25,000 5 ACTH 75,000 6 ADH 135,000 7 Cortison 75,000 8 GH 75,000 10 Erythropoietin 75,000 11 Thyroglobulin 75,000 12 Calcitonin 75,000 13 TRAb 250,000 14 Phenytoin 75,000 15 Theophylin 75,000 16 Tricyclic anti depressant 60,000 17 Quinin/ Cloroquin/ Mefloquin 60,000 18 Nồng độ rượu trong máu 28,000 19 Paracetamol 30,000 20 Benzodiazepam (BZD) 15,000 21 Ngộ độc thuốc 50,000 22 Salicylate 70,000 23 ALA 70,000 24 A/G 35,000 25 Calci 12,000 26 Calci ion hoá 25,000 27 Phospho 15,000 28 CK-MB 35,000 29 LDH 25,000 30 Gama GT 18,000 31 CRP hs 50,000 32 Ceruloplasmin 65,000 34 Apolipoprotein A/B (1 loại) 45,000 35 IgA/IgG/IgM/IgE (1 loại) 60,000 36 Lipase 55,000 37 Complement 3 (C3)/4 (C4) (1 loại) 55,000 38 Beta2 Microglobulin 70,000 39 RF (Rheumatoid Factor) 55,000 40 ASLO 55,000 41 Transferin 60,000 42 Khí máu 100,000 43 Catecholamin 200,000 44 T3/FT3/T4/FT4 (1 loại) 60,000 45 TSH 55,000 46 Alpha FP (AFP) 85,000 47 PSA 85,000 48 Ferritin 75,000 49 Insuline 75,000 50 CEA 80,000 51 Beta – HCG 80,000 52 Estradiol 75,000 53 LH 75,000 54 FSH 75,000 55 Prolactin 70,000 56 Progesteron 75,000 57 Homocysteine 135,000 58 Myoglobin 85,000 59 Troponin T/I 70,000 60 Cyclosporine 300,000 61 PTH 220,000 62 CA 19-9 130,000 63 CA 15 – 3 140,000 64 CA 72 -4 125,000 65 CA 125 130,000 66 Cyfra 21 – 1 90,000 67 Folate 80,000 68 Vitamin B12 70,000 69 Digoxin 80,000 70 Anti – TG 250,000 71 Pre albumin 90,000 72 Lactat 90,000 73 Lambda 90,000 74 Kappa 90,000 75 HBDH 85,000 76 Haptoglobin 90,000 77 GLDH 85,000 78 Alpha Microglobulin 80,000 XÉT NGHIỆM VI SINH 1 Vi khuẩn chí 25,000 2 Xét nghiệm tìm BK 25,000 3 Cấy máu bằng máy cấy máu Batec 100,000 5 Nuôi cấy tìm vi khuẩn kỵ khí 1,250,000 6 Nuôi cấy và định danh vi khuẩn bằng máy định danh Phoenix 250,000 7 Phản ứng CRP 25,000 8 Kỹ thuật sắc ký khí miễn dịch chẩn đoán sốt xuất huyết nhanh 110,000 9 Xác định Pneumocystis carinii bằng kỹ thuật ELISA 280,000 10 Xác định dịch cúm, á cúm 2 bằng kỹ thuật ELISA 390,000 11 Định lượng vi rút viêm gan B (HBV) cho các bệnh nhân viêm gan B mãn tính (Sử dụng để theo dõi điều trị) 1,250,000 12 Định lượng vi rút viêm gan C (HCV) cho các bệnh nhân viêm gan C mạn tính (Sử dụng để theo dõi điều trị) 1,260,000 13 Cấy vi khuẩn lao nhanh bằng môi trường MGIT 80,000 14 Chẩn đoán Dengue IgM bằng kỹ thuật ELISA 130,000 15 Chẩn đoán Dengue IgG bằng kỹ thuật ELISA 130,000 16 Chẩn đoán viêm não Nhật Bản bằng kỹ thuật ELISA 50,000 17 Chẩn đoán Rotavirus bằng kỹ thuật ngưng kết 150,000 18 Chẩn đoán Toxoplasma IgM bằng kỹ thuật ELISA 100,000 19 Chẩn đoán Toxoplasma IgG bằng kỹ thuật ELISA 100,000 20 Chẩn đoán Herpes virus HSV1+2 IgM bằng kỹ thuật ELISA 130,000 21 Chẩn đoán Herpes virus HSV1+2 IgG bằng kỹ thuật ELISA 130,000 22 Chẩn đoán Cytomegalovirus bằng kỹ thuật ELISA (CMV IgM) 110,000 23 Chẩn đoán Cytomegalovirus bằng kỹ thuật ELISA (CMV IgG) 95,000 24 Chẩn đoán Clammydia IgG bằng kỹ thuật ELISA 150,000 25 Chẩn đoán Esteinbar Virus bằng kỹ thuật ELISA (EBV-VCA IgM) 160,000 26 Chẩn đoán Esteinbar Virus bằng kỹ thuật ELISA (EBV-VCA IgG) 155,000 27 Chẩn đoán Esteinbar Virus bằng kỹ thuật ELISA (EA-VCA IgG) 170,000 28 Chẩn đoán Esteinbar Virus bằng kỹ thuật ELISA (EV-NA1 IgG) 180,000 29 Chẩn đoán Mycoplasma pneumoniae IgM bằng kỹ thuật ELISA 140,000 30 Chẩn đoán Mycoplasma pneumoniae IgG bằng kỹ thuật ELISA 210,000 31 Chẩn đoán Rubella IgM bằng kỹ thuật ELISA 120,000 32 Chẩn đoán Rubella IgG bằng kỹ thuật ELISA 100,000 33 Chẩn đoán RSV( Respirator Syncytial Virus) bằng kỹ thuật ELISA 120,000 34 Chẩn đoán Aspegillus bằng kỹ thuật ELISA 90,000 35 Chẩn đoán Cryptococcus bằng kỹ thuật ngưng kết hạt 95,000 36 Chẩn đoán Canđia Ag bằng kỹ thuật ELISA 145,000 37 Chẩn đoán thương hàn bằng kỹ thuật Widal 80,000 40 Chẩn đoán giang mai bằng kỹ thuật ELISA 35,000 41 Chẩn đoán Anti HAV-IgM bằng kỹ thuật ELISA 90,000 42 Chẩn đoán Anti HAV-total bằng kỹ thuật ELISA 85,000 43 Chẩn đoán Mycoplasma Prcumonie 160,000 C5.2 XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU 356 Định lượng Bacbiturate 30,000 357 Catecholamin niệu (HPLC) 390,000 358 Calci niệu 22,000 359 Phospho niệu 18,000 360 Điện giải đồ ( Na, K, Cl) niệu 42,000 34,000 361 Định lượng Protein niệu hoặc đường niệu 12,000 362 Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis 58,000 40,000 363 Ure hoặc Axit Uric hoặc Creatinin niệu 20,000 18,000 364 Amylase niệu 38,000 35,000 366 Xác định Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén bằng phương pháp hóa học-miễn dịch 18,000 368 Định lượng Oestrogen toàn phần 30,000 369 Định lượng Hydrocorticosteroid 36,000 370 Porphyrin: Định tính 45,000 371 Xác định tế bào/trụ hay các tinh thể khác 3,000 372 Xác định tỷ trọng trong nước tiểu/ pH 4,500 1 Nước tiểu 10 thông số (máy) 35,000 2 Micro Albumin 50,000 3 Opiate (định tính) 40,000 4 Amphetamin (định tính) 40,000 5 Marijuana (định tính) 40,000 6 Protein Bence – Jone 20,000 7 Dưỡng chấp 20,000 8 DPD 180,000 C5.3 XÉT NGHIỆM PHÂN 373 Tìm Bilirubin 6,000 374 Xác định Canxi, Phospho 6,000 375 Xác định các men: Amilase/ Trypsin/ Mucinase 9,000 1 Xét nghiệm Cặn dư phân 35,000 2 Nuôi cấy phân lập vi khuẩn gây bệnh bằng bộ API và làm kháng sinh đồ với 12-18 loại khoanh giấy 70,000 C5.4 XÉT NGHIỆM CÁC CHẤT DỊCH KHÁC CỦA CƠ THỂ (Dịch rỉ viêm, đờm, mủ, nước ối, dịch não tủy,dịch màng phổi, màng tim, màng bụng, tinh dịch, dịch âm đạo…) VI KHUẨN – KÝ SINH TRÙNG 378 Soi tươi tìm ký sinh trùng (đường ruột, ngoài đường ruột) 35,000 379 Soi trực tiếp nhuộm soi (nhuộm Gram, nhuộm xanh Methylen) 57,000 380 Kháng sinh đồ MIC cho vi khuẩn (cho 1 loại kháng sinh) 150,000 381 Kháng sinh đồ 160,000 382 Nuôi cấy định danh vi khuẩn bằng phương pháp thông thường 200,000 383 Nuôi cấy và định danh nấm bằng phương pháp thông thường 200,000 384 Định lượng HBsAg 420,000 385 Anti-HBs định lượng 95,000 386 PCR chẩn đoán CMV 670,000 387 Do tải lượng CMV (ROCHE) 1,730,000 388 PCR chẩn đoán lao bằng hệ thống Cobas TaqMan48 750,000 389 RPR định tính 30,000 390 RPR định lượng 16,000 391 TPHA định tính 35,000 392 TPHA định lượng 150,000 XÉT NGHIỆM TẾ BÀO: 393 Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp…) 52,000 394 Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp…) có đếm số lượng tế bào 85,000 395 Công thức nhiễm sắc thể 280,000 XÉT NGHIỆM DỊCH CHỌC DÒ 396 Protein dịch 12,000 397 Glucose dịch 15,000 398 Clo dịch 20,000 399 Phản ứng Pandy 8,000 400 Rivalta 8,000 C5.5 C3.5 XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ: 401 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Hemtoxylin Eosin 200,000 402 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm PAS (Periodic Acide – Siff) 240,000 403 lưu huyết não 260,000 404 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Đỏ Công gô 185,000 405 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Sudan III 250,000 406 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Van Gie’son 240,000 407 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Xanh Alcial 270,000 408 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Giem sa 170,000 409 Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong bằng phương pháp nhuộm Papanicolaou 230,000 410 Xét nghiệm và chẩn đoán hoá mô miễn dịch cho một dấu ấn (Marker) chưa bao gồm kháng thể 2 và hóa chất bộc lộ kháng nguyên 290,000 411 Xét nghiệm và chẩn đoán miễn dịch huỳnh quang cho bộ 6 kháng thể để chẩn đoán mô bệnh học 960,000 412 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tức thì bằng phương pháp cắt lạnh . 340,000 413 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Gomori 230,000 414 Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học 100,000 415 Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) 170,000 16 Chẩn đoán mô bệnh học bệnh phẩm phẫu thuật 80,000 17 Chọc, hút, nhuộm, chẩn đoán các u nang (1 u) 80,000 18 Chọc, hút tuyến tiền liệt, nhuộm và chẩn đoán 160,000 19 Chọc, hút, nhuộm và chẩn đoán mào tinh hoàn/tinh hoàn trong điều trị vô sinh 320,000 20 Chọc, hút, xét nghiệm tế bào các u/ tổn thương sâu 120,000 21 Chọc, hút, nhuộm và chẩn đoán u nang buồng trứng 240,000 22 Xét nghiệm cyto (tế bào) 55,000 23 Sinh thiết và làm tiêu bản tổ chức xương 80,000 C5.6 XÉT NGHIỆM ĐỘC CHẤT 416 Xử lý mẫu xét nghiệm độc chất 130,000 417 Xét nghiệm định lượng một chỉ tiêu kim loại nặng trong máu bằng máy AAS 240,000 418 Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu ma tuý trong nước tiểu bằng máy Express pluss 130,000 419 Xét nghiệm sàng lọc và định tính 5 loại ma tuý 450,000 420 Xét nghiệm định tính PBG trong nước tiểu 48,000 421 Xét nghiệm định lượng một chỉ tiêu thuốc trong máu bằng máy sắc ký lỏng khối phổ 995,000 422 Xét nghiệm xác định thành phần hoá chất bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí khối phổ 975,000 423 Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu độc chất bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng 94,000 424 Đo áp lực thẩm thấu dịch sinh học trên 01 chỉ tiêu 62,000 425 Định lượng cấp NH3 trong máu 170,000 4 Định tính thuốc gây ngộ độc (1 chỉ tiêu) 60,000 5 Định tính thuốc trừ sâu (1 chỉ tiêu) 60,000 7 Định tính porphyrin trong nước tiểu chẩn đoán tiêu cơ vân 35,000 C6 THĂM DÒ CHỨC NĂNG 426 Điện tâm đồ 35,000 427 Điện não đồ 60,000 41,000 70,000 428 Lưu huyết não 31,000 429 Đo chức năng hô hấp 106,000 430 Thử nghiệm ngấm Bromsulphtalein trong thăm dò chức năng gan 30,000 431 Thử nghiệm dung nạp Cabonhydrate (glucoza, fructoza, galactoza, lactoza) 30,000 432 Test thanh thải Creatinine 30,000 433 Test thanh thải Ure 30,000 434 Test dung nạp Glucagon 35,000 435 Thăm dò các dung tích phổi 185,000 436 Đo dung tích phổi toàn phần với máy Plethysmography 345,000 1 Test Raven/ Gille 15,000 2 Test tâm lý MMPI/ WAIS/ WICS 20,000 3 Test tâm lý BECK/ ZUNG 10,000 4 Test WAIS/ WICS 25,000 5 holter điện tâm đồ/ huyết áp 20,000 6 Điện tâm đồ gắng sức 100,000 7 Holter điện tâm đồ/ huyết áp 150,000 8 Điện cơ (EMG) 100,000 9 Điện cơ tầng sinh môn 80,000 C7 CÁC THĂM DÒ VÀ ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ C7.1 THĂM DÒ BẰNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ (khung giá chưa bao gồm dược chất phóng xạ và Invivo kit) 437 Định lượng bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ: T3 hoặc FT3 hoặc T4 hoặc FT4 hoặc TSH hoặc Micro Albumin niệu hoặc kháng thể kháng Insullin hoặc Calcitonin 100,000 438 Xạ hình tuyến cận giáp: với Tc-99m MIBI hoặc với Tc-99m – V- DMSA hoặc với đồng vị kép 405,000 439 Xạ hình tụy 405,000 440 Định lượng bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ: LH hoặc FSH hoặc HCG hoặc Insullin hoặc Testosteron hoặc Prolactin hoặc Progesteron hoặc Estradiol hoặc CEA hoặc AFP hoặc PSA hoặc Cortisol 120,000 441 Định lượng Tg hoặc CA 19-9 hoặc CA 50 hoặc CA 125 hoặc CA 15-3 hoặc CA 72-4 hoặc PTH bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ 195,000 442 Định lượng kháng thể kháng Tg (Anti Tg) hoặc ACTH hoặc GH hoặc TRAb bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ 285,000 443 SPECT tuyến cận giáp với đồng vị kép 450,000 430,000 444 Xạ hình phóng xạ miễn dịch (2 thời điểm) 395,000 380,000 445 SPECT phóng xạ miễn dịch (2 thời điểm) 395,000 380,000 446 Chụp SPECT CT 720,000 700,000 447 Điều trị bệnh bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ 315,000 300,000 1 SPECT n·o 250,000 SPECT n·o VỚI Tc-99m-MIBI 250,000 2 SPECT t­íi m¸u c¬ tim 250,000 SPECT t­íi m¸u c¬ tim gắng sức với Tc-99m-MIBI 250,000 SPECT t­íi m¸u c¬ tim không gắng sức với Tc-99m-MIBI 250,000 3 X¹ h×nh chøc n¨ng thËn 200,000 X¹ h×nh chøc n¨ng thËn với Tc-99m-DTPA 200,000 4 ThËn ®å ®ång vÞ 220,000 5 X¹ h×nh chøc n¨ng thËn – tiÕt niÖu sau ghÐp thËn víi Tc-99m MAG3 260,000 6 X¹ h×nh thËn víi Tc-99m DMSA (DTPA) 200,000 7 X¹ h×nh tuyÕn th­îng thËn víi I-131 MIBG 250,000 8 X¹ h×nh gan mËt 220,000 9 X¹ h×nh chÈn ®o¸n u m¸u trong gan 220,000 X¹ h×nh chÈn ®o¸n u m¸u trong gan với hồng cầu đánh dấuTc-99m 220,000 10 X¹ h×nh gan víi Tc-99m Sulfur Colloid 240,000 11 X¹ h×nh l¸ch 220,000 12 X¹ h×nh tuyÕn gi¸p 100,000 X¹ h×nh tuyÕn gi¸p tuyến giáp với I-131 100,000 X¹ h×nh tuyÕn gi¸p tuyến giáp sau phẫu thuật với I-131 100,000 X¹ h×nh tuyÕn gi¸p tuyến giáp với Tc99m-Pertechnetate 100,000 13 §é tËp trung I-131 tuyÕn gi¸p 80,000 14 X¹ h×nh t­íi m¸u tinh hoµn víi Tc-99m 120,000 15 X¹ h×nh tuyÕn n­íc bät víi Tc-99m 150,000 16 X¹ h×nh tÜnh m¹ch víi Tc-99m MAA 250,000 17 X¹ h×nh chÈn ®o¸n xuÊt huyÕt ®­êng tiªu ho¸ víi hång cÇu ®¸nh dÊu Tc-99m 220,000 18 X¹ h×nh toµn th©n víi I-131 250,000 19 X¹ h×nh chÈn ®o¸n khèi u 250,000 X¹ h×nh chÈn ®o¸n khèi u với Tc-99m-MIBI 250,000 20 X¹ h×nh l­u th«ng dÞch n·o tuû 250,000 21 X¹ h×nh tuû x­¬ng víi Tc-99m Sulfur Colloid hoÆc BMHP Sulfur Colloid hoÆc BMHP 270,000 22 X¹ h×nh x­¬ng 220,000 23 X¹ h×nh chøc n¨ng tim 250,000 24 X¹ h×nh chÈn ®o¸n nhåi m¸u c¬ tim víi Tc-99m Pyrophosphate 220,000 25 X¸c ®Þnh thÓ tÝch hång cÇu víi hång cÇu ®¸nh dÊu Cr-51 120,000 26 X¸c ®Þnh ®êi sèng hång cÇu, n¬i ph©n huû hång cÇu víi hång cÇu ®¸nh dÊu Cr-51 220,000 27 X¹ h×nh chÈn ®o¸n chøc n¨ng thùc qu¶n vµ trµo ng­îc d¹ dµy – thùc qu¶n víi Tc-99m Sulfur Colloid 240,000 28 X¹ h×nh chÈn ®o¸n chøc n¨ng co bãp d¹ dµy víi Tc-99m Sulfur Colloid d¹ dµy víi Tc-99m Sulfur Colloid 170,000 29 X¹ h×nh n·o 170,000 X¹ h×nh n·o Tc-99m Pertechnetate 170,000 X¹ h×nh n·o Tc-99m – DTPA 30 X¹ h×nh chÈn ®o¸n tói thõa Meckel víi Tc-99m 150,000 31 X¹ h×nh b¹ch m¹ch víi Tc-99m HMPAO 150,000 32 X¹ h×nh t­íi m¸u phæi 220,000 33 X¹ h×nh th«ng khÝ phæi 250,000 34 X¹ h×nh tuyÕn vó 220,000 35 X¹ h×nh x­¬ng 3 pha víi Tc-99m MDP 250,000 C7.2 §iÒu trÞ b»ng chÊt phãng x¹ (khung gi¸ ch­a bao gåm d­îc chÊt phãng x¹ vµ c¸c thuèc bæ trî kh¸c, nÕu cã sö dông) 36 §iÒu trÞ Basedow vµ c­êng tuyÕn gi¸p tr¹ng b»ng I-131 100,000 37 §iÒu trÞ b­íu tuyÕn gi¸p ®¬n thuÇn b»ng I-131 100,000 38 §iÒu trÞ ung th­ tuyÕn gi¸p b»ng I-131 120,000 39 §iÒu trÞ gi¶m ®au do ung th­ di c¨n vµo x­¬ng b»ng P-32 220,000 40 §iÒu trÞ sÑo låi/ Eczema/ u m¸u n«ng b»ng P-32 70,000 41 §iÒu trÞ trµn dÞch mµng phæi do ung th­ b»ng keo phãng x¹ 300,000 42 §iÒu trÞ viªm bao ho¹t dÞch b»ng keo phãng x¹ 150,000 43 §iÒu trÞ trµn dÞch mµng bông do ung th­ b»ng keo phãng x¹ 280,000 44 §iÒu trÞ bÖnh ®a hång cÇu nguyªn ph¸t b»ng P-32 170,000 45 §iÒu trÞ bÖnh Leucose kinh b»ng P-32 300,000 46 §iÒu trÞ gi¶m ®au b»ng Sammarium 153 (1 ®ît ®iÒu trÞ 10 ngµy) 300,000 47 §iÒu trÞ ung th­ gan nguyªn ph¸t b»ng I-131 Lipiodol 420,000 48 §iÒu trÞ ung th­ gan nguyªn ph¸t b»ng Renium188 270,000 49 §iÒu trÞ ung th­ gan b»ng keo Silicon P-32 420,000 50 §iÒu trÞ ung th­ vó b»ng h¹t phãng x¹ I-125 420,000 51 §iÒu trÞ ung th­ tiÒn liÖt tuyÕn b»ng h¹t phãng x¹ I-125 420,000 52 §iÒu trÞ u tuyÕn th­îng thËn vµ u tÕ bµo thÇn kinh b»ng I-131 MIBG 420,000 CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI Giải độc ngộ độc rượu 440,000 Chọc hút dịch khớp mù 25,000 Hút dịch điều trị nang gan dưới hướng dẫn của siêu âm màu 350,000 Đo mật độ xương cổ xương đùi, cột sống thắt lưng 80,000 Chọc hút và bơm thuốc điều trị u nang giáp trạng 150,000 Chọc tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm tuyến giáp 120,000 Chọc hút, tiêm cồn tuyệt đối điều trị bướu nhân giáp 150,000 Bơm rửa màng phổi trong tràn mủ màng phổi 120,000 Đặt ống dẫn lưu màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm 200,000 Bơm Steptokinase để chống dính khoang màng phổi 850,000 Rút ống dẫn lưu màng phổi 80,000 Hút dịch khớp dưới siêu âm 100,000 Hút dẫn lưu áp lực âm liên tục khoang màng phổi (1 ngày) 150,000 Đốt điện đông cao tần điều trị u, sẹo hẹp khí phế quản 2,500,000 Nội soi rửa khớp 500,000 Sinh thiết hạch ngoại vi 120,000 Đo mật độ xương toàn thân 80,000 Gây dính màng phổi bằng các loại thuốc, hoá chất bơm qua ống dẫn lưu (kể cả thuốc) 100,000 Hút mủ điều trị áp xe gan dưới hướng dẫn của siêu âm màu 250,000 CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA NGOẠI KHOA Phẫu thuật gẫy xương cánh tay kèm tổn thương thần kinh, mạch máu 1,800,000 Phẫu thuật cắt u da đầu lành tính < 5 cm 1,000,000 Phẫu thuật khâu cầm máu gan và dẫn lưu ổ bụng do ung thư gan vỡ 1,800,000 Phẫu thuật khâu vết thương lớn tầng sinh môn có rách cơ tròn và làm hậu môn nhân tạo 1,800,000 Phẫu thuật nối lưu thông tĩnh mạch cửa chủ 1,400,000 Phẫu thuật trật xương bánh chè 1,800,000 Phẫu thuật xơ cứng cơ thẳng trước 1,600,000 Phẫu thuật dẫn lưu apxe cơ hoành có cắt sườn 1,000,000 Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt dây thần kinh quay/ thần kinh giữa hay thần kinh trụ 1,800,000 Phẫu thuật cắt u bán cầu đại não 1,800,000 Phẫu thuật cứng khớp vai do xơ hóa cơ delta 1,000,000 Phẫu thuật dẫn lưu dò khung chậu 1,200,000 Phẫu thuật cắt u nang tiêu xương có ghép xương (không bao gồm xương nhân tạo) 1,600,000 Phẫu thuật cắt phân thuỳ gan 1,800,000 Phẫu thuật cắt đoạn đại tràng, sigma nối ngay 1,800,000 Phẫu thuật bóc bạch mạch quanh thận, điều trị bệnh đái dưỡng chấp 800,000 Phẫu thuật cắt bỏ trĩ vòng 1,400,000 Phẫu thuật cắt nang thừng tinh 800,000 Phẫu thuật tạo hình cơ tròn hậu môn 1,800,000 Phẫu thuật nối vị tràng 1,000,000 Phẫu thuật thắt tĩnh mạch tinh trên bụng 1,000,000 Phẫu thuật ghép khuyết xương sọ 1,600,000 Phẫu thuật dẫn lưu mủ khớp 1,200,000 Phẫu thuật treo thận 1,600,000 Phẫu thuật cắt thận đơn thuần 1,500,000 Phẫu thuật cắt chi và vét hạch 1,800,000 Phẫu thuật cắt gan khâu vết thương mạch máu/ TM trên gan hay TM chủ dưới 2,500,000 Phẫu thuật nối niệu quản đài thận 1,800,000 Phẫu thuật cắt túi thừa tá tràng 1,200,000 Phẫu thuật néo ép buộc chỉ thép xương bánh chè 1,100,000 Phẫu thuật thay thế xương bàn đạp 1,400,000 Phẫu thuật gẫy trật đốt sống cổ mỏm nha 2,500,000 Phẫu thuật hậu môn 2,000,000 Phẫu thuật chèn ép tuỷ 1,800,000 Phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo 1,600,000 Phẫu thuật cắt u mạc treo không cắt ruột 800,000 Phẫu thuật cắt u da đầu lành tính > 5 cm 1,400,000 Phẫu thuật cắt toàn bộ thận và niệu quản 1,800,000 Phẫu thuật cắt u trung không xâm lấn các mạch máu lớn 1,800,000 Phẫu thuật khâu lỗ thủng dạ dày/ tá tràng 800,000 Phẫu thuật khâu vỡ gan do chấn thương, vết thương gan 1,800,000 Phẫu thuật cắt u bao gân 1,400,000 Phẫu thuật cắt đoạn ống mật chủ và tạo hình đường mật 2,500,000 Phẫu thuật mở khoang giải phóng mạch bị chèn ép của các chi 1,200,000 Phẫu thuật dẫn lưu apxe cơ đáy chậu 1,200,000 Phẫu thuật khâu vết thương nhu mô phổi 1,200,000 Phẫu thuật khâu rách dùng đồ 1,000,000 Phẫu thuật dẫn lưu bàng quang 1,200,000 Phẫu thuật cắt u xương sụn 1,400,000 Phẫu thuật cắt u mạc treo có cắt ruột 1,800,000 Phẫu thuật khâu cơ hoành bị rách hay thủng do chấn thương qua đường ngực bụng 1,800,000 Đặt catheter qua màng nhẫn giáp lấy bệnh phẩm 150,000 Đặt giá đỡ phế quản qua nội soi trong điều trị u, sẹo hẹp khí quản (không bao gồm giá đỡ khí phế quản) 2,500,000 Phẫu thuật cắt u mạch máu dưới da có đường kính từ 5 – 10 cm 800,000 Phẫu thuật nạo apxe lạnh hố chậu, hố lưng 1,400,000 Phẫu thuật cắt gan không điển hình do vỡ gan cắt gan lớn 1,800,000 Phẫu thuật lấy sỏi mật dẫn lưu Kehr kèm tạo hình cơ thắt oddi 1,800,000 Phẫu thuật cắt đoạn đại tràng làm HMNT 1,800,000 Phẫu thuật cắt nối niệu quản 1,800,000 Phẫu thuật cắt đuôi tụy và cắt lách 1,800,000 Phẫu thuật lấy sỏi mật dẫn lưu Kehr phẫu thuật lại 1,800,000 Phẫu thuật lấy sỏi bể thận đài thận có dẫn lưu 1,800,000 Phẫu thuật lấy sỏi mật dẫn lưu Kehr kèm cắt túi mật 1,500,000 Phẫu thuật lấy sỏi bể thận trong xoang 1,800,000 Phẫu thuật lấy sỏi niệu quản 1,000,000 Phẫu thuật lấy sỏi thận bệnh lý, thận móng ngựa, thận đa nang 1,800,000 Phẫu thuật cắt gan phải hoặc gan trái 2,500,000 Phẫu thuật nối gân gấp/ gân duỗi: ngón tay/ ngón chân 800,000 Phẫu thuật lấy sỏi niệu quản tái phát phẫu thuật lại 1,800,000 Phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang tạo hình ruột bàng quang 2,500,000 Phẫu thuật cắt cụt chi 1,600,000 Phẫu thuật cắt 1/2 bàng quang và cắt túi thừa bàng quang 1,800,000 Phẫu thuật cắt cơ tròn trong 1,000,000 Phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp và vét hạch cổ 2 bên 2,500,000 Phẫu thuật cắt u lành tiền liệt tuyến đường trên 1,600,000 Phẫu thuật cắt đoạn ống mật chủ và tạo hình đường mật 900,000 Phẫu thuật thoát vị cơ hoành 1,200,000 Phẫu thuật cắt ruột thừa kèm túi Meckel 800,000 Phẫu thuật dẫn lưu apxe ruột thừa 1,000,000 Phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp một thuỳ có vét hạch cổ 1 bên 1,800,000 Phẫu thuật khâu cơ hoành bị rách, thủng do chấn thương 1,000,000 Phẫu thuật cắt cụt trực tràng đường bụng 1,800,000 Phẫu thuật cắt u não thất 2,500,000 Phẫu thuật cắt dây chằng ổ bụng qua nội soi 1,500,000 Phẫu thuật cắt trĩ từ 2 bó trở lên 1,400,000 Phẫu thuật vết thương tầng sinh môn 1,800,000 Phẫu thuật cắt cổ bàng quang 1,600,000 Phẫu thuật cắt bỏ khối tá tụy 2,500,000 Phẫu thuật khâu kín vết thương thủng ngực 1,500,000 Phẫu thuật cắt tinh hoàn ung thư lạc chỗ có vét hạch ổ 1,800,000 Phẫu thuật cắt bỏ nang ống mật chủ có nối mật- ruột 1,800,000 Phẫu thuật cắt u tuỷ 1,800,000 Phẫu thuật lấy sỏi san hô thận 1,700,000 Phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày 2,500,000 Phẫu thuật cắt 1/2 dạ dày do ung thư kèm vét hạch hệ thống 1,800,000 Phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu Kehr lần đầu 1,800,000 Phẫu thuật cắt ruột thừa ở vị trí bình thường 1,800,000 Phẫu thuật lấy sỏi bàng quang lần 2, đóng lỗ dò bàng 1,600,000 Phẫu thuật lấy sỏi bàng quang 800,000 Phẫu thuật lấy sỏi mật, dẫn lưu Kehr kèm cắt gan 1,800,000 Phẫu thuật lấy sỏi mật kèm cắt gan 2,500,000 Phẫu thuật cắt 2/3 dạ dày do loét viêm u lành 2,500,000 Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang 1,600,000 Phẫu thuật cắt u hố sau thuỳ Vermis, góc cầu tiểu não, u nguyên bào mạch máu 2,500,000 Phẫu thuật lấy máu tụ trong sọ/ máu tụ ngoài màng cứng/ dưới màng cứng trong não 1,800,000 Bơm rửa bàng quang 800,000 Phẫu thuật dẫn lưu túi mật và dẫn lưu hậu cung mạc nối kèm lấy tổ chức hoại tử 1,600,000 Phẫu thuật cắt một phổi 1,800,000 Phẫu thuật cắt thuỳ phổi vét hạch trung thất và một mảng thành ngực 2,500,000 Phẫu thuật cắt u tế bào khổng lồ 1,100,000 Phẫu thuật lấy sỏi ống Wirsung, nối Wirsung hỗng tràng 1,800,000 Phẫu thuật cắt một thuỳ phổi hay một phân thuỳ phổi 1,800,000 Phẫu thuật các tạng trong tiểu khung từ 2 tạng trở lên 2,500,000 Phẫu thuật dẫn lưu apxe tồn dư dưới cơ hoành 1,400,000 Phẫu thuật dẫn lưu apxe thực quản 1,400,000 Phẫu thuật dẫn lưu apxe gan 1,000,000 Phẫu thuật đóng rò trực tràng âm đạo, bàng quang âm đạo 1,800,000 Phẫu thuật cắt u sau phúc mạc 1,800,000 Phẫu thuật dò bàng quang – âm đạo/ bàng quang – tử cung, trực tràng 1,800,000 Phẫu thuật nạo lao khớp vai/ khớp khuỷu/ khớp háng 1,600,000 Phẫu thuật tách ngón một 1,000,000 Phẫu thuật tắc ruột do dính 1,500,000 Phẫu thuật toác khớp mu 1,500,000 Phẫu thuật co gân Achile 1,600,000 Phẫu thuật cắt u sùi miệng sáo 700,000 Phẫu thuật bóc nhân tuyến giáp 1,600,000 Phẫu thuật lồng ngực mạch máu 1,800,000 Phẫu thuật cắt u tuyến thượng thận 1,800,000 Phẫu thuật cắt u màng tim hoặc u nang trong lồng ngực 1,800,000 Phẫu thuật cắt u màng não nền sọ, hố sau, liềm não, lều tiểu não, cạnh đường giữa 2,500,000 Phẫu thuật cố định gẫy xương bằng kim Kirchner 1,600,000 Phẫu thuật cắt u bàng quang đường trên 1,600,000 Phẫu thuật cắt u nang vú hay u vú lành 1,400,000 Phẫu thuật cắt u máu khu trú > 5 cm 1,800,000 Phẫu thuật dẫn lưu màng tim qua đường sụn sườn 1,000,000 Phẫu thuật khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn 800,000 Phẫu thuật cắt dạ dày sau nối vị tràng 1,800,000 Phẫu thuật cắt dây thần kinh X có hay không kèm tạo hình 1,800,000 Phẫu thuật mở màng phổi tối đa, lấy máu cục màng phổi 1,800,000 Phẫu thuật cắt đoạn ống mật chủ nối rốn gan hỗng tràng 2,500,000 Phẫu thuật tạo hình niệu quản bằng ruột 1,400,000 Phẫu thuật tạo hình cơ hoành bị thoát vị, bị nhão 2,500,000 Phẫu thuật giải phóng chèn ép chấn thương cột sống thắt lưng 1,800,000 Phẫu thuật cắm niệu quản vào bàng quang 1,800,000 Phẫu thuật cắt toàn bộ đại tràng 2,500,000 Phẫu thuật cắt u trung thất to có chèn trung thất 2,500,000 Phẫu thuật mở thông dạ dày 1,000,000 Phẫu thuật xoắn/ vỡ tinh hoàn 1,600,000 Phẫu thuật cắt 1/2 đại tràng phải hoặc trái 1,800,000 Phẫu thuật cắt u thận lành 1,800,000 Phẫu thuật cắt u thần kinh hoặc gỡ dính thần kinh 1,000,000 Phẫu thuật đục nạo viêm xương mãn 1,100,000 Phẫu thuật khâu nối dây thần kinh ngoại biên 1,800,000 Phẫu thuật cắt dây X, đốt hạch giao cảm nội soi 1,600,000 Phẫu thuật chích apxe tầng sinh môn 800,000 Phẫu thuật dẫn lưu apxe khoang Retzius 1,000,000 Phẫu thuật thắt động mạch cảnh ngoài 1,500,000 Phẫu thuật khâu lỗ thủng dạ dầy nội soi 1,500,000 Phẫu thuật cắt u xương sườn: 1 xương 800,000 Phẫu thuật cắt ruột thừa nội soi 1,500,000 Phẫu thuật cắt 2 thùy phổi 2 bên phổi 2,500,000 Phẫu thuật khâu lại bục thành bụng 800,000 Phẫu thuật nội soi chức năng (FESS) 3,000,000 Phẫu thuật tạo hình thành bụng phức tạp 2,000,000 Hút dịch điều trị nang giả tuỵ dưới hướng dẫn của siêu âm màu 2,000,000 Phẫu thuật cắt trực tràng giữ lại cơ tròn 1,800,000 Phẫu thuật lấy sỏi thận san hô có hạ nhiệt 1,800,000 Phẫu thuật cắt bàng quang, đưa niệu quản ra ngoài da 1,800,000 Phẫu thuật dẫn lưu tụy 1,000,000 Phẫu thuật cắt lách do chấn thương 1,500,000 Phẫu thuật dẫn lưu viêm tấy quanh thận, apxe thận 800,000 Phẫu thuật trượt thân đốt sống 1,800,000 Phẫu thuật phồng hoặc thắt động mạch chi 1,800,000 Phẫu thuật cắt màng ngoài tim trong viêm màng ngoài tim có mủ 1,700,000 Phẫu thuật cắt u xương sườn nhiều xương 1,800,000 Phẫu thuật mở niệu quản lấy sỏi qua nội soi 1,800,000 Phẫu thuật chữa ngáy 1,200,000 Phẫu thuật cắt 1/2 thận phải hoặc thận trái 1,800,000 Phẫu thuật đóng đinh nội tuỷ (chưa bao gồm đinh nội tuỷ) 1,200,000 Phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo trong phúc mạc 1,400,000 Phẫu thuật cắt trực tràng ống hậu môn đường dưới 1,800,000 Phẫu thuật lấy sỏi và dẫn lưu túi mật 1,000,000 Phẫu thuật bong lóc da và cơ do chấn thương 1,000,000 Phẫu thuật cắt u nang tuyến giáp 1,000,000 Phẫu thuật cắt phổi và màng phổi 2,500,000 Phẫu thuật mở bụng thăm dò 800,000 Phẫu thuật cắt u nang bao hoạt dịch 800,000 Phẫu thuật bóc màng phổi trong dầy dính màng phổi 1,800,000 Phẫu thuật cắt, nối niệu đạo sau/ niệu đạo trước. 1,600,000 Phẫu thuật cắt, nối ống mật chủ- tá tràng/ hỗng tràng 1,600,000 Phẫu thuật tái tạo dây chằng vòng khớp quay trụ 1,800,000 Phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt kèm túi tinh và bàng quang 2,500,000 Phẫu thuật cắt lách bệnh lý/ ung thư/ apxe … 1,800,000 Phẫu thuật cắt đoạn ruột non 1,200,000 Phẫu thuật cắt đoạn và nối động mạch phổi 2,500,000 Phẫu thuật cắt túi thừa niệu đạo 700,000 Phẫu thuật khoan sọ thăm dò 1,600,000 Phẫu thuật cắt u máu khu trú < 5 cm 1,000,000 Phẫu thuật cắt tuyến ức 1,800,000 Phẫu thuật cứng duỗi khớp khuỷu 1,600,000 Phẫu thuật điều trị co thắt tâm vị 1,800,000 Phẫu thuật cắt u lành dương vật 200,000 Phẫu thuật cal lệch không kết hợp xương 1,600,000 Phẫu thuật cắt ung thư thận 1,800,000 Phẫu thuật cắt ung thư giáp trạng 1,600,000 Phẫu thuật tạo hình hậu môn 1,800,000 Phẫu thuật điều trị trật khớp khuỷu/ khớp háng 1,800,000 Phẫu thuật mở thông vòi trứng 2 bên 1,500,000 Phẫu thuật cắt dạ dày: phẫu thuật lại 1,800,000 Phẫu thuật tạo hình niệu quản do hẹp và VT niệu quản 2,500,000 Phẫu thuật lấy toàn bộ xương bánh chè 1,400,000 Phẫu thuật sinh thiết nội soi 1,200,000 SẢN PHỤ KHOA Phẫu thuật bóc nang Bartholin 500,000 Phẫu thuật mổ lấy thai trong bệnh đặc biệt tim, gan, thận… 1,600,000 Phẫu thuật thông vòi trứng, gỡ dính nội soi 1,500,000 Phẫu thuật bóc nhân xơ tử cung 800,000 Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng phức tạp, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung. 2,000,000 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ 1,700,000 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung chưa vỡ- nội soi 1,500,000 Phẫu thuật cắt tuyến vú mở rộng có nạo vét hạch 1,800,000 Phẫu thuật cắt u tiểu khung thuộc tử cung buồng trứng to dính cắm sâu vào tiểu khung 1,800,000 Phẫu thuật cắt toàn bộ âm hộ 500,000 Phẫu thuật cắt 1/2 tử cung trong viêm phần phụ, khối u dính 2,200,000 Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung 1,000,000 Phẫu thuật lấy khối máu tụ âm đạo/ tầng sinh môn 1,000,000 Phẫu thuật cắt ung thư buồng trứng kèm cắt toàn bộ tử cung và mạc nối lớn 2,000,000 Phẫu thuật cắt tử cung, thắt động mạch hạ vị trong chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa 1,800,000 Phẫu thuật sa sinh dục – Crosesn 1,400,000 Phẫu thuật hạ tinh hoàn 2 bên 1,600,000 Phẫu thuật đốt nội mạc tử cung 700,000 Phẫu thuật cắt tử cung phần phụ kèm vét hạch tiểu khung 1,800,000 Phẫu thuật làm lại thành âm đạo 800,000 TAI MŨI HỌNG Phẫu thuật tạo hình cánh mũi, vạt da có cuống, ghép một mảnh da vành tai 2,500,000 Phẫu thuật tiệt căn xương chũm 600,000 Phẫu thuật nội soi cuốn giữa và cuốn đới 2,500,000 Phẫu thuật đường dò bẩm sinh cổ bên 1,400,000 Phẫu thuật vết thương xoang TM dọc trên/ xoang TM dọc bên/ xoang hơi trán 2,500,000 Phẫu thuật cắt 1/2 thanh quản 1,600,000 Phẫu thuật cắt thực quản có hay không kèm các tạng khác, tạo hình 2,500,000 Phẫu thuật khâu lỗ thủng thực quản sau hóc xương 1,400,000 Phẫu thuật cắt u thành sau họng 1,400,000 Phẫu thuật cắt u xơ vòm mũi họng 2,500,000 Phẫu thuật mở lồng ngực trong tràn khí màng phổi, khâu lỗ thủng 1,400,000 Phẫu thuật khâu vết thương mạch máu chi 1,200,000 Phẫu thuật nâng sống mũi với chật liệu tự thân 900,000 Phẫu thuật cắt dính thanh quản 1,200,000 Phẫu thuật khâu lỗ thủng bịt vách ngăn mũi 1,200,000 Phẫu thuật cắt tạo hình cánh mũi ung thư 1,600,000 Phẫu thuật treo sụn phễu 1,800,000 Phẫu thuật cạnh mũi lấy u hốc mũi 1,500,000 Phẫu thuật cắt polip mũi 600,000 Phẫu thuật tạo hình mũi, tai toàn bộ 1,400,000 Phẫu thuật cắt u tuyến mang tai 1,400,000 Phẫu thuật xoang trán 1,600,000 Khâu rách vành tai 360,000 Phẫu thuật tạo hình vành tai vạt da có cuống 1,400,000 Phẫu thuật cắt amidan gây mê 1,000,000 Phẫu thuật cắt dây thanh 1,200,000 Phẫu thuật khâu phục hồi thanh quản do chấn thương 1,400,000 Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn 2,300,000 Phẫu thuật khoét mè nhĩ 1,400,000 Phẫu thuật nắn sống mũi sau chấn thương 480,000 CÁC XÉT NGHIỆM XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC MIỄN DỊCH N-MID Osteocalcin 150,000 Đo đường kính hồng cầu 60,000 Nghiệm pháp hồng cầu tự tan 45,000 Đời sống hồng cầu 45,000 Định lượng kháng thể kháng Insulin 260,000 Định lượng kháng thể kháng nhân và kháng thể kháng chuỗi kép (ANA&DsDNA) 400,000 Định lượng kháng thể kháng Beta2- Glycoprotein 400,000 Định lượng kháng thể kháng Jo – 1 230,000 Định lượng kháng thể kháng thụ thể GLYCOPROTEIN trên màng tế bào gan người châu á (ASGPR) 360,000 Định lượng kháng thể kháng tương bào bạch cầu đa nhân trung tính (ANCA) 360,000 Định lượng kháng thể kháng SS-B(La) 230,000 Định lượng kháng thể kháng RNP-70 230,000 Định lượng Immunoglobulin 80,000 Định lượng kháng thể kháng Centromere 260,000 Định lượng kháng thể kháng Scl-70 230,000 Định lượng kháng thể kháng Sm 230,000 Định lượng kháng thể kháng SSA-p200 250,000 Định lượng kháng thể kháng SS-A(Ro) 230,000 Định lượng kháng thể kháng Phospholipid 400,000 Định lượng kháng thể kháng Prothrombin 250,000 Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các dị nguyên 150,000 Test nội bì chậm đặc hiệu với thuốc 150,000 Test ngưng kết tố tiểu cầu 150,000 Test nội bì nhanh đặc hiệu với Vaccin, huyết thanh 150,000 Xét nghiệm phản ứng phân huỷ Mastocyte 200,000 Xét nghiệm phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu 35,000 Xét nghiệm phát hiện gen bệnh lý lơ xê mi(1gen) 800,000 Định lượng Phenobacbital 90,000 Nghiệm pháp Dexamethason liều thấp 180,000 Xét nghiệm phát chế phẩm huyết tương, tiểu cầu (1 đơn vị) 60,000 Xét nghiệm phát chế phẩm huyết tương, tiểu cầu (từ đơn vị thứ 2 cùng một lần) 200,000 Điện di Protein – tự động 30,000 Điện di miễn dịch cố định 450,000 Định lượng vitamin B12 180,000 Đếm tế bào, phân loại 320,000 Xét nghiệm tổ chức tuỷ sinh máu 120,000 Đếm số lượng một CD (PP dòng chảy-Flowcytometry) 320,000 Thải sắt 100,000 Định lượng kháng thể kháng Histone 230,000 Định lượng kháng thể kháng Cardiolipin 400,000 Tiêm truyền động vật để chẩn đoán 30,000 Định lượng Tobramycin 90,000 Định lượng BNP 350,000 Vitamin D 270,000 Nhựa hoá trùng hợp 60,000 Nghiệm pháp nhịn khát 450,000 Nghiệm pháp tăng đường huyết áp dụng cho BN thai nghén 150,000 Định lượng DHEA 220,000 Định lượng Anti – TPO 190,000 Nghiên cứu tuổi xương: cổ tay, đầu gối 30,000 Định lượng ERYTHROPOIETIN ( EPO) 360,000 Điện di miễn dịch 450,000 Xét nghiệm lập công thức nhiễm sắc thể tuỷ xương 320,000 Test áp với các loại thuốc 150,000 Định lượng Lipoprotein 90,000 hGH (Growth Hormone) 180,000 Thử nghiệm sức bền hồng cầu 45,000 Xét nghiệm phát máu toàn phần, chế phẩm hồng cầu, bạch cầu (từ đơn vị thứ 2 trong cùng một lần lĩnh) 150,000 Xét nghiệm phát máu toàn phần, chế phẩm hồng cầu, bạch cầu (1 đơn vị) 500,000 Xét nghiệm phát hiện kháng thể bất thường bằng Gelcard 45,000 Xét nghiệm phát hiện LA (2 lần LA1+ 2 lần LA2) 800,000 A1 Anti trypsin 60,000 C-Peptid 220,000 Cholinesterase 25,000 Điện di lipoprotein- tự động 90,000 Điện di protein máu- tự động 90,000 Điện di protein nước tiểu tự động 90,000 Beta Crosslap 130,000 Amoxicilin 90,000 Ampicilin 90,000 Androstenedione 130,000 Acid Folic 80,000 Cystatin C 80,000 Free Beta HCG (Free Human chorionic gonadotropin) 100,000 Điện di chuỗi nhẹ Ben Jones 900,000 Điện di thành phần Protein nước tiểu 350,000 Điện di thành phần Protein não tuỷ 380,000 Điện di thành phần Protein máu 200,000 Gentamicin 90,000 Estriol (E3) 110,000 Free PSA (Free prostate-specific antigen) 80,000 Amikacin 90,000 Định lượng MPO ( pANCA ) 250,000 Định lượng IgE đặc hiệu (Dị nguyên hô hấp hoặc thức ăn) 220,000 Xét nghiệm thời gian Reptilase 110,000 Chẩn đoán HDV bằng kỹ thuật ELISA (IgG) 180,000 Chẩn đoán HDV bằng kỹ thuật ELISA (IgM) 270,000 Chẩn đoán HEV bằng kỹ thuật ELISA (IgG) 275,000 Chẩn đoán HEV bằng kỹ thuật ELISA (IgM) 275,000 Anti CCP 290,000 Chẩn đoán Rubeon bằng ELISA 200,000 Chẩn đoán Lepyospirose 190,000 Định lượng NSE trong máu 220,000 Định lượng PR3 ( cANCA ) 250,000 Tế bào dịch não tuỷ (bằng máy tự động) 35,000 Xét nghiệm chuyển dạng lympho với thuốc 200,000 Định lượng kháng thể kháng ty lạp thể (AMA-M2) 250,000 Định lượng TG trong máu 180,000 Nghiệm pháp Synacthène 370,000 Khí máu – Điện giải trên máy I-STAT-1 – ABBOTT 150,000 XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU Xác định nồng độ cồn trong nước tiểu 30,000 XÉT NGHIỆM ĐỘC CHẤT Định lượng thuốc gây ngộ độc (1 chỉ tiêu) 800,000 THĂM DÒ CHỨC NĂNG Nghiệm pháp Dexamethason liều cao 350,000 Test thanh thải Phenolsulfophthaleine 45,000 CÁC THĂM DÒ VÀ ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ Đo tỷ trọng xương bằng bức xạ 85,000 1 Định lượng kháng thể kháng tương bào gan type 1(LC 1) 250,000 2 Định lượng kháng thể kháng tiểu vi thể gan thận type 1 (LKM1) 250,000 3 Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các dị nguyên 220,000 4 Test lẩy da ( Prick test ) đặc hiệu với các loại thuốc 150,000 5 Test lẩy da ( Prick test ) đặc hiệu với Vaccin, Huyết thanh 150,000 6 Test nội bì nhanh đặc hiệu với thuốc 150,000 7 Test nội bì chậm đặc hiệu với Vaccin, Huyết thanh 150,000 8 Test áp bì ( Patch test ) đặc hiệu với thuốc 150,000 9 Test áp bì ( Patch test ) đặc hiệu với mỹ phẩm 150,000 10 Phản ứng Tiêu bạch cầu đặc hiệu 50,000 11 Test hồi phục phế quản 50,000 12 Nghiệm pháp tăng đường huyết áp dụng cho BN thường 120,000 13 Phẫu thuật nội soi khoang màng phổi 1,800,000 14 Phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn 1,500,000 15 Phẫu thuật nội soi thắt tĩnh mạch thừng tinh 1,200,000 16 Phẫu thuật thắt động mạch gan ung thư hoặc chảy máu đường mật 1,600,000 17 Phẫu thuật thay vết thương tim do đâm hay mảnh đạn 1,800,000 18 Phẫu thuật nối thông động tĩnh mạch cửa chủ 1,800,000 19 Phẫu thuật tràn dịch não nang nước trong hộp sọ 1,800,000 20 Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa 800,000 21 Phẫu thuật rò hậu môn các loại 800,000 22 Phẫu thuật thoát vị đùi có cắt ruột 1,500,000 23 Phẫu thuật áp xe hậu môn có mở lỗ rò 800,000 24 Phẫu thuật sa trực tràng không cắt ruột 1,800,000 25 Phẫu thuật nối nang tuỵ – dạ dày hay hỗng tràng 1,800,000 26 Phẫu thuật cắt u mỡ/ cơ xâm lấn 1,000,000 27 Phẫu thuật nối gân gấp, duỗi các gân lớn 1,500,000 28 Phẫu thuật trật xương bánh chè 1,600,000 29 Phẫu thuật trật khớp cùng đòn 1,600,000 30 Phẫu thuật nối ghép thần kinh, mạch máu 1,800,000 31 Phẫu thuật mở thông niệu quản ra ngoài da qua một đoạn ruột 1,800,000 32 Phẫu thuật tạo hình bể thận 2,500,000 33 Phẫu thuật thay thế xương bàn đạp 1,400,000 34 Phẫu thuật mở túi nội dịch tai trong 1,400,000 35 Phẫu thuật vùng chân bướm hàm 1,400,000 36 Phẫu thuật rò vùng sống mũi 1,400,000 37 Phẫu thuật tạo hình tháp mũi 1,300,000 38 Phẫu thuật tạo hình mũi độn silicon 900,000 39 Phẫu thuật dẫn lưu áp xe thực quản 1,400,000 40 Phẫu thuật sẹo hẹp thanh khí quản 1,500,000 41 Phẫu thuật cắt u nang tuyến giáp 1,000,000 42 Phẫu thuật nối thông động tĩnh mạch 1,500,000 43 Phẫu thuật giải phóng chấn thương chèn ép cột sống thắt lưng 1,800,000 44 Phẫu thuật giải phóng chèn ép cột sống thắt lưng 1,800,000 45 Phẫu thuật thoát vị bẹn nghẹt 900,000 46 Phẫu thuật thoát vị bẹn / đùi /rốn/ thành bụng thông thường 1,000,000 47 Phẫu thuật tái tạo dây chằng khớp gối 1,800,000 48 Phẫu thuật vá da (Không bao gồm da nhân tạo) 1,800,000 49 Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất 2,500,000 50 Phẫu thuật viêm tai xương chũm (kỹ thuật xào bào thương nhĩ vá nhĩ) 1,400,000 51 Phẫu thuật viêm tai xương chũm ( tiệt căn xương chũm) 1,400,000 52 Phẫu thuật thắt tĩnh mạch cảnh trong 1,400,000 53 Phẫu thuật vỡ tuỵ bằng chèn gạc cầm máu 1,000,000 54 Phẫu thuật tháo khớp 800,000 55 Phẫu thuật nội soi cắt u tuyến ức 2,500,000 56 Phẫu thuật dẫn lưu não thất ra ngoài (chưa bao gồm bộ dẫn lưu) 2,000,000 57 Phẫu thuật cắt tinh hoàn 1,600,000 58 Phẫu thuật hạ tinh hoàn 1 bên hoặc 2 bên 1,600,000 59 Phẫu thuật dẫn lưu áp se não 1,600,000 60 Phẫu thuật cầm máu sau mổ 1,000,000 61 Soi ruột non bằng phương pháp gây mê 1,600,000 Chẩn đoán sởi IgM bằng kỹ thuật ELISA 220,000 Chẩn đoán sởi IgG bằng kỹ thuật ELISA 220,000 Đo đa ký giắc ngủ 2,730,000 Đo đa ký Hô hấp 1,830,000 Nội soi dạ dày gây mê 1,000,000 Nội soi dạ đại tràng gây mê 1,200,000 Tiêm cầm máu đường tiêu hóa qua nội soi ống mềm (Chưa kể chi phí sử dụng kim tiêm dùng 1 lần) 200,000 Tiêm cầm máu đường tiêu hóa qua nội soi ống mềm (Gồm cả chi phí sử dụng kim tiêm dùng nhiều lần) 300,000 Nội soi thực quản – dạ dày tá tràng ống mềm thắt giãn TMTQ (Chưa kể chi phí sử dụng súng thắt TMTQ nhiều lần) 300,000 Nội soi thực quản – dạ dày tá tràng ống mềm thắt giãn TMTQ (Gồm cả chi phí sử dụng súng thắt TMTQ nhiều lần) 800,000 Nối thông động tĩnh mạch có dịch chuyển tĩnh mạch 5,000,000 Đặt Catheter đường hầm có cuff vào tĩnh mạch trung tâm (bao gồm cả Catheter) 8,000,000 Thẩm tách siêu lọc HDF Offline 4,200,000 Chạy TNT chu kỳ có nhu cầu sử dụng 1 lần/ 1 quả lọc dây máu 1,150,000 Chạy TNT chu kỳ có nhu cầu sử dụng 1 lần/ 1 quả lọc dây máu ( Người nước ngoài) 3,150,000 Lọc máu chu kỳ có nhu cầu sử dụng 3 lần/ 1 quả lọc dây máu 929,000 Thẩm tách siêu lọc HDF Online 2,200,000 Phẫu thuật nối thông động tĩnh mạch dùng mạch nhân tạo (gồm cả mạch nhân tạo) 27,600,000 Siêu âm đầu dò âm đạo 130,000 Siêu âm 4D (siêu âm hình thể thai) 350,000 Nội soi rửa khớp gối 3,200,000 Kỹ thuật tim phổi nhân tạo cấp cứu tại giường (ECMO) 37,000,000 Kỹ thuật tách tế bào gốc mô mỡ 54,500,000 Điều trị thoái hóa khớp gối bằng tế bào gốc mô mỡ tự thân ( điều trị lần 2) 9,000,000 Tiêm tế bào gốc mô mỡ điều trị thoái hóa khớp gối 600,000 Đo áp lực bàng quang bằng máy niệu động học 2,000,000 Phong bế thần kinh bằng Phennol để điều trị co cứng cơ 1,700,000 Tiêm BOTULINUM TOXINE vào điểm vận động để điều trị co cứng cơ 1,700,000 Tiêm BOTULINUM TOXINE vào thành bàng quang để điều trị bàng quang tăng hoạt động 3,500,000 Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi chức năng tủy sống 200,000 Kỹ thuật tạo hình nâng mũi 9,000,000 Kỹ thuật tạo hình mắt hai mí 6,000,000 Kỹ thuật tạo hình căng da mặt 14,000,000 Ứng dụng kỹ thuật Laser CO2 300,000 Ứng dụng kỹ thuật Laser He-Neon 100,000 Kỹ thuật tạo hình sẹo 300,000 Xạ hình hạch Lympho ( hợp chất đánh dấu Nanocis) 2,090,000 Xạ hình hạch Lympho ( hợp chất đánh dấu Fyton,Fytate, Fytex) 1,610,000 Xạ hình đánh giá luồng thông mạch máu (Shunt) gan, phổi 1,710,000 Tiêm vi cầu Y-90 phóng xạ ( chưa bao gồm Hạt vi cầu phóng xạ) Dùng trong điều trị ung thư gan bằng hạt vi cầu phóng xạ 90Y 14,990,000 Chụp PET/CT ( trừ tiền thuốc phóng xạ) Dùng trong điều trị ung thư gan bằng hạt vi cầu phóng xạ 90Y 11,540,000 Kỹ thuật xét nghiệm đột biến EGFR 5,700,000 Kỹ thuật xét nghiệm đột biến KRAS 5,400,000 Kỹ thuật xét nghiệm đột biến BRAF 4,500,000 Đo điện não video ( làm 24 giờ) 780,000 Đo điện não video ( làm 12 giờ) 600,000 Kích thích từ xuyên sọ (TMS) 100,000 Liệu pháp thư giãn luyện tập 40,000 AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang 77,000 Mycobacterium tuberculosis Real-time PCR 306,000 Neisseria gonorrhoeae Real-time PCR 428,000 Chlamydia Real-time PCR 428,000 Rickettsia Ab miễn dịch bán tự động 259,000 HBV đo tải lượng Real-time PCR 612,000 HBV genotype Real-time PCR 910,000 HBV kháng thuốc Real-time PCR (cho 1 loại thuốc) 1,106,000 HCV đo tải lượng Real-time PCR 774,000 HCV genotype Real-time PCR 1,026,000 HIV đo tải lượng hệ thống tự động 878,000 Dengue virus NS1Ag/IgM/IgG test nhanh 218,000 HSV Real-time PCR 309,000 EBV Real-time PCR 887,000 EV71 IgM/IgG test nhanh 86,000 EV71 Real-time PCR 1,060,000 Adenovirus Real-time PCR 391,000 HPV Real-time PCR 329,000 HPV genotype Real-time PCR 679,000 RSV Real-time PCR 391,000 Cysticercus cellulosae (Sán lợn) Ab miễn dịch bán tự động 170,000 Entamoeba histolytica (Amip) Ab miễn dịch bán tự động 170,000 Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch bán tự động 170,000 Gnathostoma Ab miễn dịch bán tự động 170,000 Strongyloides stercoralis (Giun lươn) Ab miễn dịch bán tự động 170,000 Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động 170,000 Vi nấm soi tươi 42,000 Vi sinh vật cấy kiểm tra không khí 625,000 Vi sinh vật cấy kiểm tra bàn tay 374,000 Vi sinh vật cấy kiểm tra dụng cụ đã tiệt trùng 374,000 Vi sinh vật cấy kiểm tra bề mặt 374,000 Vi sinh vật cấy kiểm tra nước sinh hoạt 444,000 Vi sinh vật cấy kiểm tra nước thải 635,000 Vi khuẩn kháng thuốc – Phát hiện người mang 547,000 Vi khuẩn gây nhiễm trùng bệnh viện – Phát hiện nguồn nhiễm 425,000 Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm 800,000 Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính 1,260,000 Đo dung tích toàn phổi (Bằng phương pháp rửa NI TƠ) 3,165,000 Đo dung tích toàn phổi (Bằng phương pháp đo thể kí thân) 490,000 Nội soi phế quản dưới gây mê (Lấy dị vật phế quản) 4,316,000 Nội soi phế quản dưới gây mê (Không sinh thiết) 1,850,000 Nội soi phế quản dưới gây mê (có sinh thiết) 2,160,000 Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi 6,830,000 Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc/ hóa chất 5,860,000 Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản 77,000 Nội soi thực quản – Dạ dày – Tá tràng qua đường mũi 1,200,000 Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp – Đặt stent đường mật – tụy 8,230,000 Nội soi can thiệp – đặt dẫn lưu nang giả tụy vào dạ dày 8,000,000 Nội soi ruột non bóng kép (Double Baloon Endoscopy) 9,500,000 Nội soi siêu âm can thiệp – chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ 5,555,000 Cắt u bóng vater qua nội soi để điều trị u bóng vater 8,450,000 Nội soi can thiệp – tiêm Histoacryl búi giãn tĩnh mạch phình vị 3,480,000 Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng dải tần hẹp (NBI) 590,000 Nội soi đại trực tràng toàn bộ dải tần hẹp (NBI) 720,000 Siêu âm can thiệp – Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe 2,930,000 Siêu âm can thiệp – Chọc hút và tiêm thuốc điều trị nang gan 945,000 Siêu âm can thiệp – tiêm cồn tuyệt đối điều trị ung thư gan 1,077,000 Siêu âm can thiệp – điều trị sóng cao tần khối ung thư gan bằng kim chùm Leveen 21,064,000 Siêu âm can thiệp – điều trị sóng cao tần khối ung thư gan bằng kim đơn cực 17,820,000 Siêu âm can thiệp – chọc hút ổ áp xe trong ổ bụng 920,000 Test thở C14O2 tìm H.Pylori 390,000 Nội soi thực quản – dạ dày phóng đại 600,000 Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch (Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị laser) 2,110,000 Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio (Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị RF) 2,065,000 Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm 315,000 Hút dịch khớp 145,000 Tiêm khớp 115,000 Tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm 265,000 Tán sỏi qua da ( Phương pháp vô cảm bằng gây mê nội khí quản) 12,552,000 Nội soi niệu quản tán sỏi bằng laser hặc bằng xung hơi ( Phương pháp vô cảm bằng gây mê nội khí quản) 6,390,000 Nội soi niệu quản tán sỏi bằng laser hặc bằng xung hơi ( Phương pháp vô cảm bằng gây tê tủy sống ) 7,082,000 Nội soi bàng quang tán sỏi ( Phương pháp vô cảm bằng gây tê tủy sống ) 3,700,000 Nội soi bàng quang tán sỏi ( Phương pháp vô cảm bằng gây mê nội khí quản) 4,391,000 Phẫu thuật vi phẫu thắt- cắt tĩnh mạch tinh giãn ( Phương pháp vô cảm bằng gây tê tủy sống ) 2,769,000 Phẫu thuật vi phẫu thắt- cắt tĩnh mạch tinh giãn ( Phương pháp vô cảm bằng gây mê nội khí quản) 3,441,000 Nội soi hoạt nghiệm thanh quản 290,000

Địa chỉ: 78 Đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button